Branschstandard gas

BIL Sweden har tillsammans med sina medlemmar, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Energigas Sverige (branschorganisation för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas), MRF(Motorbranschens Riksförbund), MAF/Transportgruppen, IF Metall, Training Partner (utbildningsföretag) samt andra sakkunniga gemensamt tagit fram en handbok för arbete med gasdrivna fordon.

Denna handbok anknyter till den lagstiftning som är tillämplig vid ingrepp i fordon med förbränningsmotorer drivna av bränslen i gasform. Handboken är främst avsedd för verksamhetsutövaren som vill ha en samlad presentation av regelverkets tillämpning.

Reparation och service av fordon och komponentsystem ska ske i enlighet med tillverkarens anvisningar. Sådana arbeten omfattas också av krav i svensk lagstiftning. Hantering av brandfarliga varor omfattas av lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Detta innebär att arbetet måste utföras i enlighet med dessa föreskrifter, som exempelvis att det alltid skall finnas en dokumenterad ”föreståndare för brandfarlig vara” på varje plats, där reparationen utförs. För att säkerställa att arbetet utförs fackmässigt skall reparation och service av fordon med gassystem alltid ske i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Denna handbok vänder sig till den som hanterar fordon med gasdrift med information om:

• hur man identifierar fordonet och dess bränslesystem

• generell beskrivning av olika gassystemen

• de olika gasernas egenskaper

• ansvarsfrågor på en arbetsplats

• kompetensfrågor

• hantering av risker

För ytterligare information bifogas branschstandarden som bilaga under filer.(Layouten är avsedd för dubbelsidigt utskrift)

För att se blädderbar pdf, klicka här
 

 
                    handbok_gas
 

Kontaktperson för servicemarknadsfrågor:
Åsa Ekengren, Tel 08 700 41 12

Filer

Handbok och branschpraxis Gassäkerhet.pdf