BIL Sweden välkomnar FFF-utredningens förslag till Nollvision för klimatpåverkan

Idag presenterar utredningen, Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser, sin rapport.

 

Utredningen ger en faktabas för arbetet med att minska vägtransporternas klimatpåverkan. BIL Sweden välkomnar utredningen och regeringens vision om att minska utsläppen av växthusgaser men anser att utredningen saknar en övergripande strategi och en beskrivning av ett långsiktigt arbetssätt för att nå målet fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det saknas också en redovisning av vilka kostnader och nyttor som uppkommer till följd av de olika förslagen, d.v.s. en samhällsekonomisk analys.

- BIL Sweden har under hela processen bidragit med industrins kunskaper och erfarenheter om hur man effektiviserar fordon och trafik och användning av förnybara drivmedel samt elektrifiering. Vi har också föreslagit att arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta och utvecklingen framåt bör hanteras genom att dra paralleller med trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, Nollvisionen. Vi tror inte det är möjligt att redan idag utforma alla åtgärder och styrmedel för 2050 som fullt ut leder till en fossilfri fordonstrafik, då det till stor del handlar om att förändra attityder och beteenden. Därför behövs en ansats som också bygger på kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- För att nå utredningens förslag till mål om en reducering med 80 procent av de fossila bränslena i vägtrafiken redan till 2030 krävs ett antal kraftiga styrmedel vars samhällsekonomiska konsekvenser inte har analyserats eller presenterats. Utredningen har beskrivit den teoretiska potentialen med att reducera de fossila bränslena i våra vägfordon, men ej belyst konsekvenserna av att gå före vare sig det gäller svensk konkurrenskraft, näringslivet i stort eller den individuella mobiliteten, fortsätter Bertil Moldén.

- De flesta styrmedelsförslagen innebär istället en fortsatt hantering och utredning vilket riskerar att ytterligare förlänga den osäkerhetsperiod som branschen har levt med under en lång tid. Utredningen föreslår att Trafikverket bildar ett klimatråd för att samordna arbetet mot en fossilfri fordonsflotta 2050. Vi hoppas därför att regeringen ger Trafikverket detta uppdrag då de har hanterat arbetet med Nollvisionen mycket framgångsrikt, avslutar Bertil Moldén.

Läs BIL Swedens särskilda yttrande i bifogade pdf-fil.


För mer information kontakta Bertil Moldén, vd BIL Sweden 070-638 65 31 eller Jessica Alenius, vice vd BIL Sweden 070-235 63 19.

Filer

Särskilt yttrande_FFF .pdf