Bilismen kraftigt överbeskattad visar ny rapport till regeringen

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har på regeringens uppdrag uppdaterat tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Så kallade externa effekter som slitage av infrastruktur, olyckor, hälsofarliga emissioner, klimatgaser och buller innebär kostnader för samhället. Dessa kan internaliseras genom skatter på transporter. Rapporten visar att biltrafikens kostnader länge har överskattats och att de skatter som en bilist betalar är dubbelt så höga jämfört med vad som kan motiveras av dess kostnader.

VTI:s rapport riktar kritik mot Trafikverket och det arbete som bedrivits i den s.k. ASEK-gruppen*  (som tar fram de samhällsekonomiska kalkylunderlagen för bl a infrastrukturinvesteringar). Bl a har man inte beaktat den positiva utvecklingen av trafiksäkerheten som skett.  Vägtrafikens verkliga olyckskostnader visar sig i själva verket vara endast en tiondel de värden som hittills har använts. Även kostnaderna för biltrafikens miljöpåverkande utsläpp är enligt VTI betydligt lägre än de värden som hittills använts. Totalt görs bedömningen av vägtrafikens marginalkostnader bör sänkas med ca 40 procent.

-VTI:s avslöjande att en bilist betalar alla sina kostnader för miljöpåverkan, vägslitage och olyckor två gånger om är häpnadsväckande, säger Ulf Perbo, vice VD BIL Sweden. Rapporten visar samtidigt att ett persontåg däremot bara betalar drygt hälften av sina kostnader för miljöpåverkan, slitage och olyckor.

-Resultaten är viktiga för politiska beslutsfattare. Dels visar rapporten att investeringar i vägar bör öka, dels visas att boende på landsbygden diskrimineras genom omotiverat höga skatter på deras resande, avslutar Ulf Perbo.

För mer information kontakta Ulf Perbo, tel 08-700 41 15.

Rapporten heter ”Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader” och finns tillgänglig på vti.se.
 

* ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler och analysmetoder inom transportsektorn) är namnet på den myndighetsgemensamma samrådsgrupp som ansvarar för att ta fram och rekommendera de principer för samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser.