Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - 2014 sjätte bästa året för nya personbilar

BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

Av rapporten framgår bland annat följande:

• Utvecklingen på fordonsmarknaden är positiv både för personbilar och lastbilar. BIL Sweden håller fast vid sin prognos för i år på 305 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar. Under 2013 nyregistrerades 270 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft 2013 uppgick till drygt 17 procent under de första tre kvartalen i år. Det är en uppgång jämfört med motsvarande period förra året då miljöbilsandelen var tio procent.

• Antalet nyregistrerade supermiljöbilar dvs el- och laddhybrider, har tredubblats hittills i år. Supermiljöbilarnas popularitet har varit så stor att de medel som tidigare avsatts för supermiljöbilspremien för 2014 tagit slut i förtid och att ytterligare medel snabbt behöver tillföras för att försäljningen inte ska avstanna.

• Utskrotningen av gamla bilar har ökat under de senaste fyra åren, men från mycket låga nivåer. Under 2013 ökade skrotningen av personbilar med två procent men under jan-sep i år minskade skrotningen med ca två procent. Bilparken i Sverige tillhör de äldsta inom EU15. En förnyelse av bilparken ger stora fördelar ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.  

• Bilhandelns försäljning av högst tio år gamla begagnade bilar ökade med nästan sju procent under de tre första kvartalen i år, medan försäljningen mellan privatpersoner minskade med ca fem procent. Bilhandeln har därmed ökat sin andel av den totala begagnatmarknaden.

• Personbilsmarknaden inom EU ökade med sex procent jan-aug i år. Lätta lastbilar ökade med elva procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med tre procent inom EU under samma period.

• Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringar och svarade under 2013 för elva procent av den totala svenska varuexporten och för 13 procent av industriinvesteringarna.
 

- Fordonsmarknaden har utvecklats mycket starkt hittills i år och 2014 kommer, om våra prognoser slår in, att bli det sjätte bästa året någonsin för personbilar och det tredje bästa för lätta lastbilar. Det är en glädjande utveckling som är bra för både tillväxten och jobben i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Med låga räntor och en balanserad begagnatmarknad är förutsättningarna goda för en fortsatt bra bilmarknad. Det finns dock en del politiska osäkerheter som kan påverka marknaden negativt. Ett exempel är den nytillträdda regeringens förslag om införande av ett bonus-malus system med registreringsskatt på nya bilar som grund. Ett annat exempel är avsaknaden av besked om det kommer tillföras ytterligare medel till supermiljöbilspremien i år. Avsaknaden av besked om vad som händer med tjänstebilsbeskattningen från 2017 då nuvarande regler löper ut är ytterligare ett exempel där branschen behöver besked för sin långsiktiga planering, fortsätter Bertil Moldén.

- När det gäller bonus-malus system anser BIL Sweden att ett system med registreringsskatt på nya bilar är helt fel väg att gå om man vill stimulera en förnyelse av bilparken. BIL Sweden föreslår istället ett bonus-malus system som grundar sig på fordonsskatten som därmed påverkar hela personbilsflottan på 4,5 miljoner bilar och inte enbart nybilsförsäljningen, avslutar Bertil Moldén.


Länk till bilkonjunkturrapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Bild1

 

10 bästa personbilsåren

                 År             Antal nyregistrerade personbilar

1.              1988         343 963

2.              1987         315 950

3.              1976         312 880

4.              1989         307 104

5.              2007         306 794

6.              2014       305 000 (prognos)

7.              2011         304 984  

8.              1999         295 249

9.              2000         290 529

10.            2010         289 477

 

Bild2

 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                 År             Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 t)                

1.              2011         46 337

2.              2007         44 084

3.             2014         42 000 (prognos)

4.              2006         39 398

5.              2012         39 301

6.              2008         39 175

7.              2010         37 902

8.              2013         37 342

9.              1989         34 827

10.            2005         34 686

 

 

 

 

 

 

Filer

pressmeddbilkonjokt14.pdf