Den positiva utvecklingen för supermiljöbilar hotas

I regeringens budgetproposition lanseras ett antal reformer för att styra mot lägre miljöpåverkan från transporter. Goda ambitioner finns, men ryckighet i styrmedlen kan ställa till det på marknaden.

Supermiljöbilar

- Supermiljöbilarna (laddbara elbilar) har haft en fantastisk utveckling under första halvåret 2014 tack vare supermiljöbilspremien på 40 000 kr per bil, men de statliga medlen är slut sedan i somras och inga nya medel tycks ha anslagits för innevarande år, säger Bertil Moldén, vd BIL Sweden.

I höständringsbudgeten (HÄB) för 2014 nämns inga extra medel till supermiljöbilspremien för 2014. Det innebär i så fall att de som köpt en supermiljöbil under hösten inte får någon premie, något många inte visste vid köptillfället.

- Avsaknaden av besked om ytterligare medel till supermiljöbilspremien för 2014 är en katastrof för den positiva försäljningsutvecklingen för laddbara elbilar.  Det riskerar att "punktera"  leveranserna och parkera ordertecknandet av supermiljöbilarna kalenderåret 2014, fortsätter Bertil Moldén

För 2015 och 2016 föreslås ett anslag på 100 miljoner kr per år för supermiljöbilspremien.

- Om samma nivå som idag (40 000 kr per bil) behålls räcker detta endast till 2 500 bilar per år. Hittills i år har 3 500 supermiljöbilar registrerats. Det vore olyckligt om vi fick ett hack i skivan när det gäller den ökande andelen laddbara elbilar. Långsiktiga styrmedel är A och O om man ska skapa intresse för nya tekniker, tillägger Bertil Moldén.   

Bonus-Malus

Regeringen avser att låta utreda hur ett bonus-malussystem, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus och fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt (malus), kan utformas. Ett bonus-malussystem bedöms kunna träda ikraft tidigast den 1 januari 2017.

- Här är det oerhört viktigt att vi får ett system som premierar förnyelse av personbilsflottan. Därför är det av största vikt att bonusen utgår vid försäljningstillfället medan malusen tas ut på den årliga fordonsskatten. Genom denna utformning får man dessutom ett system som omfattar stora delar av personbilsflottan och inte enbart nybilsförsäljningen. Ett sådant system ger starka incitament att välja bilar med lägst miljöpåverkan oavsett om det handlar om nya eller begagnade bilar, kommenterar Bertil Moldén.

Tjänstebilsbeskattningen

Regeringen lämnar inga besked när det gäller tjänstebilsbeskattningen.

- Med leasingperioder på 36 månader är det viktigt att nuvarande regler förlängs och att regeringen ger ett tydligt besked i frågan. Dagens regler löper ut den 31 december 2016 så redan nu råder det osäkerhet kring regelverket, säger Bertil Moldén.

Vägslitageskatt

En utredning om avståndsbaserad ”vägslitageskatt” ska tillsättas. Vissa andra EU-länder (ex Tyskland) har en sådan skatt. Regeringen anger som skäl att en sådan skatt skulle öka internaliseringen av vägtrafikens samhällsekonomiska kostnader samt att den skulle verka styrande mot miljövänligare fordon.

- Om en sådan skatt införs är det väsentligt att den är rätt utformad och att det sker samordnat inom EU och på ett kostnadsneutralt sätt. Skatten får inte hämma svensk konkurrenskraft eller utvecklingen i vägtransportsektorn. En ev. skatt måste kopplas till fordonets utsläppsnivåer (t.ex. Euro-klassning), avslutar Bertil Moldén.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31