Det nya klimatpolitiska ramverket saknar styrmedel som omfattar hela personbilsparken

Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (Mp) är överens om ett klimatpolitiskt ramverk som ska driva en omställning från ett samhälle som bygger på fossila bränslen till ett samhälle som bygger på det förnybara. De menar att för lite görs åt de ökande utsläppen i trafiken och föreslår bland annat en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en registreringsavgift för nya bilar med höga utsläpp.

-Sverige är tillsammans med Nederländerna det land inom EU som har minskat sina koldioxidutsläpp från nya personbilar mest under perioden 2005-2012. Minskningen är hela 30 procent. Även personbilsflottan har minskat sina koldioxidutsläpp med drygt 13 procent under samma period, detta trots att Sverige har bland de äldsta bilparkerna inom Västeuropa, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

-Ännu större effekt på de totala utsläppen kan uppnås om styrmedlen i högre grad stimulerar till utskrotning av gamla, mindre bränsleeffektiva bilar. Vi föreslår därför att vi bygger vidare på de styrmedel som varit så framgångsrika i Sverige, men ger starkare incitament att välja de miljöbästa bilarna vid nybilsinköp, samtidigt som det stimulerar utskrotning av äldre fordon, fortsätter Bertil Moldén.

-Vi har redan haft en försäljningsskatt i Sverige som vi avskaffade 1996 och istället höjdes fordonsskatten. Skälet till denna förändring var att stimulera en förnyelse av bilparken. Att införa ett system som riskerar att avstanna förnyelsen av bilparken är därför kontraproduktivt. Det finns också en risk att systemet går med förlust för staten, vilket det har gjort i Frankrike. Det kan därför kosta betydligt mer än det smakar, säger Bertil Moldén. 

-Vi föreslår istället ett bonus-malussystem som grundar sig på fordonsskatten. Därmed får vi ett system som påverkar hela personbilsflottan, på ca 4,5 miljoner bilar och inte enbart nybilsförsäljningen. Ett sådant system ger starka incitament att välja bilar med lägst miljöpåverkan oavsett om det handlar om nya eller begagnade bilar, fortsätter Bertil Moldén.

-Dagens klimatpolitiska ramverk saknar besked om supermiljöbilspremien. Supermiljöbilarnas popularitet har varit så stor att de medel som tidigare avsatts för supermiljöbilspremien för 2014 tagit slut i förtid. För att inte försäljningen av supermiljöbilar ska avstanna kräver fordonsbranschen att medel för kalenderåret tillskjuts snarast, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.