Körkort ger jobb till unga

Genom att sänka kostnaderna för att ta körkort så minskar ungdomsarbetslösheten. Det konstateras i en ny rapport om körkortskostnadernas effekt på sysselsättningen bland ungdomar.

Bland ungdomar utan körkort är arbetslösheten 2-3 gånger större än för ungdomar med körkort. Ett körkort kostar i genomsnitt 15 000 kronor vilket är en stor kostnad, särskilt för ungdomar där möjligheten till sommarjobb stadigt minskat de senaste åren.

I en färsk rapport skriven av HUI Research på uppdrag av arbetsgivar- och branschorganisationer inom motor- och transportsektorn konstateras att en sänkning av kostnaderna för att ta körkort med 10-20 procent skulle öka andelen unga som tar körkort och därigenom också sysselsättningen med omkring 2 000 personer. Det skulle i sin tur generera en BNP-ökning med 300-600 miljoner kronor.

– I rapporten undersöks fyra olika förslag för att sänka kostnaderna för den enskilde. Samtliga förslag är tämligen enkla att genomföra och skulle minska ungdomsarbetslösheten till en rimlig eller obefintlig kostnad, konstaterar Farbod Rezania på Svenskt Näringsliv.

Körkort rankas bland arbetsgivare som den viktigaste faktorn efter utbildning för att få jobb. I en studie genomförd av Svenskt Näringsliv uppgav 60 procent av arbetsgivarna att körkort var nödvändigt för anställningsbarhet.

– Vi pratar inte bara uppenbara jobb, som inom transportbranschen. Även arbeten inom försäljning, hemtjänst och service förutsätter ofta körkort. Arbeten som ofta är ingångsjobb för unga, säger Farbod.

Andelen 18-24-åringar som har körkort har minskat från 76,5 procent 1989 till 57 procent 2012. Det får konsekvenser på många olika plan, både vad gäller mobilitet, trafiksäkerhetsutbildning, sysselsättning, utanförskap och urbanisering.

Rapporten ”Effekterna av körkortskostnader på sysselsättningen bland ungdomar” är gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv, TransportGruppen, BIL Sweden, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och MHF.

FAKTA
Fyra förslag till sänkta körkortskostnader.

1. En momssänkning från 25 till 6 procent. Kan generera 1 000 nya jobb till en kostnad av 120 000 kronor per arbetstillfälle Om varje person som går från arbetslöshet till arbete skulle vinsten bli 240 miljoner kronor per år. Åtgärden skull därmed vara självfinansierande.

2. RATT-avdrag motsvarande RUT- och ROT-avdragen. Kostnad cirka 300 miljoner kronor per år. Kan skapa 1 000-2 000 nya jobb vilket gör reformen intressant. Problemet med förslaget är att många av dem som tar körkort inte har en tillräckligt stor inkomst för att dra av utgiften emot.

3. CSN-lån för körkort. Billig åtgärd för staten men samtidigt en reform som är svår att beräkna sysselsättningseffekterna av. Ett lånesystem skulle dock bryta moment 22; för att få jobb krävs körkort – för att ha råd med körkort krävs ett jobb. Skulle kunna ge 1 000 jobb per år utan att belasta staten i någon större utsträckning.

4. Effektivare process och slopad självfinansiering. Körkortsutbildning och tillsyn ska idag vara självfinansierande med avgifter som tas från körkortstagare och trafikskolor. Om detta slopas skulle vissa kostnader kunna bäras av staten. Följetongen av ständiga provköer, som nu är värre än någonsin, försvårar och fördyrar också för körkortstagarna. En offentlig översyn av körkortsprocessen skulle kunna ge effektivisering och lägre kostnader.

Mer information:
Rapporten i sin helhet kan hämtas här
Kontakt:
Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv. Tel. 08-553 430 56 eller 070-233 70 22

Filer

HUI Körkortets betydelse.pdf