Sju av tio supermiljöbilar i storstadslänen

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-sep 2013 visar följande:

A) Sju av tio supermiljöbilar i storstadslänen

B) Stockholms län har den högsta miljöbilsandelen

C) Jämtlands län etta på dieseltoppen

 

A) Sju av tio supermiljöbilar i storstadslänen

- Sju av tio supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider, som nyregistrerats hittills i år har registrerats i de tre storstadslänen. Registreringarna av supermiljöbilar har ökat i samtliga län utom ett, men det är en ökning från mycket låga nivåer. Supermiljöbilarnas andel av de totala nyregistreringarna i riket som helhet januari-september i år är 0,6 procent jämfört med en andel på 0,3 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Vi tror att det skulle gå att snabba på introduktionen av elbilar och laddhybrider genom att införa ytterligare stimulanser, t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider. Detta är åtgärder som inte skulle vara särskilt kostsamma, men som sannolikt skulle få god effekt, fortsätter Bertil Moldén.

Bildsupermiljö


B) Stockholms län har den högsta miljöbilsandelen

- Stockholms län har den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna. Av de miljöbilar som registrerats hittills i år i Stockholms län är 53 procent dieslar, 18 procent elhybrider, 13 procent gasbilar, 10 procent etanolbilar och 6 procent elbilar och laddhybrider, säger Bertil Moldén.

- Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna har sjunkit kraftigt i samtliga län som en följd av den skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft vid årsskiftet. I riket som helhet var en av tio nya bilar miljöbilar under de första nio månaderna i år jämfört med fyra av tio samma period förra året, fortsätter Bertil Moldén. 

Bild2miljöbil

 

Bild3miljötyp

C) Jämtlands län etta på dieseltoppen

- Jämtlands län ligger etta på listan över län med den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna. Generellt sett har Norrlandslänen högre dieselandelar än länen i södra Sverige, säger Bertil Moldén.

- Andelen dieslar av nya bilar i riket som helhet har minskat från rekordnivån 67 procent jan-sep förra året till drygt 62 procent samma period i år. Dieselandelen ligger dock fortfarande på historiskt sett höga nivåer, även om trenden mot ökad dieselandel har mattats av. År 2005 var dieselandelen i Sverige bara tio procent, och sedan dess har det skett en europaanpassning av den svenska dieselandelen, avslutar Bertil Moldén.

Bild4dieselDetaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

länkommunsep13.xlsx