Regeringens bonus-malussystem bromsar förnyelsen

BIL Sweden har tagit del av regeringens förslag till ett nytt Bonus-malussystem för lätta fordon via en debattartikel i Svenska Dagbladet, idag den 3 september. Hur ett Bonus-malussystem ska utformas har sedan länge varit uppe till diskussion och de tidigare förslagen har fått mycket kritik. Nu lägger man fram ett tredje förslag i syfte att premiera bilar med låga utsläpp och straffa bilar med höga utsläpp.

Våra omedelbara reaktioner på artikeln är följande: Regeringen har gjort vissa justeringar som är bra, men tyvärr inte tagit hänsyn till BIL Swedens kritik när det gäller utformningen av den förhöjda malusen för nya fordon under de tre första åren, att systemet inte tar hänsyn till energieffektivisering och transportnyttan.

En förhöjd malus de tre första åren hämmar förnyelsen
-Tyvärr har regeringen inte tagit hänsyn till kritiken när det gäller utformningen av malusdelen. Vi har varit kritiska till att malusen förhöjs under de tre första åren och har istället föreslagit att malusen tas ut på fem år eller fler. Fordon som har en förhöjd fordonsskatt de tre första åren kan bli relativt sett attraktiva efter tre år när fordonsskatten blir lägre. Denna märkliga treårsmodell riskerar att förnyelsen av fordonsparken dämpas vilket är kontraproduktivt, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

Tar ej hänsyn till energieffektivisering
- Sverige har varit mycket framgångsrika med att sänka koldioxidutsläppen från nya bilar genom att premiera energieffektiva bilar. Bonus-malussystemet är dock utformat så att bilar som idag definieras som en miljöbil och erhåller fem års fordonskattebefrielse riskerar med regeringens förslag att få en höjd malus under tre år. Att regeringen helt släpper energieffektiviseringen är olyckligt, fortsätter Bertil Moldén.
 
Tar ej hänsyn till transportnyttan
-Vi är också förvånade att förslaget inte tar hänsyn till transportnyttan. Det är inte rimligt att en personbil för två personer omfattas av samma malusregler som en minibuss för nio personer eller en lätt lastbil. Det kommer att uppfattas som orättvist av de (t ex barnfamiljer och hantverkare) som utifrån sina transportbehov väljer de miljöbästa bilar marknaden erbjuder men ändå drabbas av höga malusskatter. Risken är stor att exempelvis hantverkaren väljer att behålla sitt gamla fordon istället för att köpa ett nytt, säger Bertil Moldén.

Bra med höjd bonus och hänsyn till EUs regelverk
Regeringen har gjort ett par förändringar i det nya förslaget. Dels höjs bonusen för nollutsläppsbilar, från idag 40 000 kr till 60 000 kr, dels tar regeringen hänsyn till EUs nya regelverk för mätning av koldioxid enligt den nya testcykeln.

EUs nya metod för mätning av koldioxidutsläpp för nya personbilar och lätta lastbilar, (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP) infördes den 1 september i år för nya modeller. WLTP leder i genomsnitt till högre koldioxidvärden per kilometer jämfört med nuvarande system, vilket i sin tur leder till högre årlig fordonsskatt.

- Förslaget innebär att beskattningen kommer att baseras på den nya testcykeln från och med den 1 januari 2020. Det är bra att regeringen har lyssnat på vår kritik och istället utgår från den gamla testcykeln i malusdelen. I nuläget råder det stor osäkerhet kring den nya testcykeln och vilka effekter den ger, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta Bertil Moldén 070-638 65 31.