Remiss (N2015/4305/TIF) Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Se remissyttrande som BILSweden har skickat in.

Filer

Remisssvar_transportinfrastrukturplanering.pdf