Remiss M2016/00374/R, ”Förslag till förordning om elbusspremie

Se remissyttrande som BILSweden har skickat in.

Filer

Remissvar M2016-00374-R Elbusspremie.pdf