Remiss M2017/00723/R Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in. 

Filer

Remissvar M2017-00723-R BIL Sweden.pdf