Remiss N2016/02420 om förändrad fordonsförordning

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

N2016-02420-MRT BIL Sweden.pdf