Remiss N2016/03181/ om att tillåta längre bussar och bussar med släp för personbefordran i kollektiv- och linjetrafik.

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

N2016-03181-MRT, BIL Sweden.pdf