Remiss - Trafikkontoret- Trafik- och gatumiljöplan för City Dnr T2017-01102

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar Trafikkontoret- Trafik- och gatumiljöplan för City.pdf