Remiss TSF 2016-70 om antalsbegränsning vid Nationellt Typgodkännande (Ändring av VVFS 2003:28)

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remiss R14 TSF 2016-70.pdf