Remiss M2017/011738/R - Preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar M2017-01738-R BIL Sweden.pdf