Miljö

Miljön berör oss alla. Vi som kör bil är beroende av en levande miljö lika mycket som de som inte kör bil.

Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter. Antingen aktivt, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Men vi är också beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull.

Fordonstillverkare är i högsta grad medvetna om produkternas miljöpåverkan. Man arbetar aktivt under produktutvecklingen med att få ner miljöbelastningen. Detta är ett ständigt pågående arbete och genom teknisk utveckling minskar kontinuerligt vägfordonens miljöpåverkan.

Om man skapar bättre flyt i trafiken, kommer också miljön att förbättras, genom mindre tomgångskörning, och lägre avgasemissioner. På kartan, se länk till höger, kan du se olika förslag på hur trafiken i Stockholm, men såklart även andra städer, kan förbättras.