Infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är en nödvändig förutsättning för tillväxt och välstånd. Utan bra vägar fungerar inte vår dagliga tillvaro. Omfattningen på infrastrukturinvesteringar har länge varit för låg i Sverige. De är lägre än i andra jämförbara länder trots Sveriges speciella geografiska förutsättningar. 

Den stora utbyggnaden av vägnätet genomfördes mellan åren 1900 och 1960. Under den tidsperioden växte det totala vägnätets längd med 70 procent. Perioden mellan 1960 till 2000 ökade den totala väglängden med endast 7 procent. En betydande nedprioritering har även skett av underhållet av våra vägar och broar. Detta trots att vägarna svarar för en dominerande del av transportarbetet. Även i ett internationellt perspektiv har Sverige satsat förhållandevis lite på infrastrukturinvesteringar, framför allt väginvesteringarna. 

Nu planeras statens satsningar på Sveriges transportinfrastruktur fram till 2025. Regeringen har aviserat att som utgångspunkt för kommande infrastruktursatsningar ska fyrstegsprincipen samt samhällsekonomiska analyser spela en viktig roll, för att premiera samhällsekonomiskt lönsamma projekt. Vi behöver satsa mer, men också satsa rätt, för att komma tillrätta med vår vägskuld under de kommande decennierna.