Pressmeddelanden 2009 -2010

Här finns alla BIL Swedens pressmeddelanden 2009 - 2010

 • Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna från 18 procent år 2006 till 50 procent hittills i år. Den ökade dieselandelen går igen i alla län.

 • Nybilsregistreringarna för 2010 presenteras den 3 januari i Kungsan

  Inbjudan till presskonferens

  BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringarna för 2010 samt utfallet av 2010 års miljöbilsregistreringar.

 • Stark fordonsmarknad i november

  - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att det är bra fart i den svenska ekonomin och att den goda bilkonjunkturen i Sverige rullar på med oförändrad styrka, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bränsleskifte på nybilsmarknaden i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-oktober visar att varannan nyregistrerad bil i Stockholms län är en dieselbil jämfört med bara var femte för fyra år sedan. Två av tre nyregistrerade bilar var bensindrivna för fyra år sedan jämfört knappt en av tre idag.

 • Full fart på fordonsmarknaden i oktober

  - Registreringssiffrorna för oktober visar på en fortsatt mycket stark bilkonjunktur i Sverige. Både personbilar och lätta lastbilar ökar kraftigt och nu sällar sig även tunga lastbilar till den positiva trenden och ökar för andra månaden i rad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • BIL Swedens vice vd Ulf Perbo blir statssekreterare

  Regeringen har idag utsett Ulf Perbo till statssekreterare på Socialdepartementet hos civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Han lämnar därmed befattningen som vice vd på BIL Sweden med omedelbar verkan.

 • Rapports inslag igår söndag om bilars bränsleförbrukning var ej korrekt enligt BIL Sweden

  I samband med ett inslag i nyhetsprogrammet Rapport, i går söndag, uppgavs att biltillverkarna lämnar för låga uppgifter gällande bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

  -Detta är ej korrekt säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Nya bilar ökar mest på Gotland

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar var Gotlands län med ett plus på 68 procent följt av Blekinge län med en ökning på 54 procent hittills i år. Lägst ökningstakt hade Jämtlands län med plus 27 procent. För riket som helhet är ökningen 36 procent. Flest bilar registreras i Stockholms län, där var fjärde ny bil i Sverige registreras. Stockholms kommun är den kommun som har det högsta antalet nyregistrerade bilar och Sorsele och Åsele det lägsta antalet. Västra Götaland är det län som har den högsta andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet och Jämtlands län har den högsta dieselandelen.

 • BIL Sweden kommenterar budgetpropositionen

  BIL Sweden ser positivt på att regeringen tydligt markerar att de ekonomiska styrmedlen på klimat- och energiområdet ska fortsätta samordnas så att den önskvärda styrningen blir samhällsekonomiskt effektiv.

 • Högtryck på fordonsmarknaden i september

  - Fordonsregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och den kraftiga ökningen av registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar i september visar att det är bra fart i den svenska ekonomin. Personbilsregistreringarna i september är de nästa högsta för en septembermånad under de 30 senaste åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2010

  BIL Swedens statistiska årsbok ”Bilismen i Sverige 2010” har nu publicerats.

 • Bränsleskifte på den svenska bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-augusti visar att andelen dieselbilar ökar över hela landet. I landet som helhet var under januari-augusti i år varannnan ny bil en dieselbil. I Jämtlands län, som har den högsta dieselandelen, var två av tre nya bilar dieslar. Västra Götalands län behåller, med knapp marginal före Gotland, förstaplatsen när det gäller länet med den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna hittills i år. Av statistiken framgår också att Stockholms kommun är den kommun där det nyregistrerats flest antal personbilar totalt sett hittills i år och Sorsele och Åsele är de kommuner där det registrerats minst antal nya bilar.

 • BIL Sweden: Premiera nya bilar med låg klimatpåverkan istället för att uppmuntra efterkonvertering av äldre bilar

  BIL Sweden anser att förslaget om att ge stöd för konvertering av äldre bilar för körning på biobränslen är ett ineffektivt sätt att minska klimatpåverkan från trafiken. Det kan i värsta fall innebära en ökning av andra utsläpp än koldioxid. Enkelt uttryckt så motsvarar de reglerade avgasutsläppen (miljö- och hälsopåverkande) från en sjuttiotalsbil de från hundra nya personbilar. Detta har medfört att de lokala utsläppen hittills minskat med ca 20% under en 20-årsperiod.

 • BIL Sweden skruvar upp nybilsprognosen för 2010

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2010 till 285 000 personbilar. Det är en uppjustering med 10 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 275 000. Även prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2010 justeras upp från 37 000 till 39 000.

 • Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

  - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive 52 procent visar att det går bra för AB Sverige. Personbilsregistreringarna i augusti är den tredje högsta augustisiffran under de senaste 30 åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Alliansens valmanifest skapar stora oklarheter på bilmarknaden

  BIL Sweden ser positivt på att Alliansen allt tydligare tar ställning för en IPCC-baserad klimatstrategi, dvs att sträva efter breda och likformiga styrmedel som omfattar alla utsläpp, men beklagar de oklara beskeden kring tjänstebilar och etanolbilar.

 • Bra förslag i Alliansens valmanifest om låginblandning

  BIL Sweden ser positivt på förslaget i Alliansens valmanifest om ökad låginblandning av förnyelsebara drivmedel i bensin och diesel (som dock egentligen är ett EU-direktiv och inte ett Alliansförslag).

 • BIL Sweden ger ris och ros till dagens miljöbilsförslag

  BIL Sweden ser positivt på att Alliansen aviserar ett särskilt stöd för att introducera elbilar i stor skala på den svenska marknaden. Detta är nödvändigt för att påskynda utvecklingen då kostnaderna för batterierna fortfarande är höga. Vi delar Alliansens syn att elbilar är ett viktigt inslag i bilismens miljöanpassning. Däremot är BIL Sweden bekymrad över de märkliga förslag som Miljöpartiet presenterar.

 • Två av tre nya bilar i Jämtlands län är dieslar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att två av tre nya bilar i Jämtlands län är dieselbilar. Jämtlands län är det län i landet som har den högsta dieselandelen. I riket som helhet är varannan ny bil en diesel. Statistiken visar också att Västra Götalands län med knapp marginal passerade Gotland som länet med den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna hittills i år. Av statistiken framgår också för varje kommun hur många personbilar som har nyregistrerats totalt hittills i år och därav hur många som var miljöbilar. I bifogade material finns vidare ett diagram som visar den svenska dieselandelens utveckling jämfört med övriga Europa de senaste 20 åren. Sverige har nu nått den genomsnittliga Europanivån, där varannan ny bil är en diesel.

 • Vilka klimateffekter får ökad elanvändning i transportsektorn?

  Per Kågeson har på uppdrag av BIL Sweden genomfört en analys av vilka effekter på utsläppen av klimatgaser en omfattande elektrifiering av vägtrafiken skulle få.

 • Nya bilars bränsleförbrukning sjunker snabbt i Sverige

  Bränsleförbrukningen hos nyregistrerade bilar i Sverige första halvåret 2010 sjönk med nära 7% jämfört med första halvåret 2009.

 • Dieselandelen i Sverige nu på Europanivå

  Andelen dieslar av nyregistrerade personbilar har ökat kraftigt i Sverige under senare år. Idag är varannan ny bil en diesel, vilket kan jämföras med endast 10 procent för bara fem år sedan (2005). Den svenska dieselandelen har nu nått den genomsnittliga Europanivån.

 • Het julimånad för fordonsregistreringarna

  - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade med 40 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Koldioxidsnåla dieselbilar ökar kraftigt

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att nyregistreringarna av dieselbilar ökar kraftigt i hela landet. Störst är ökningstakten för miljöbilsklassade dieslar med koldioxidutsläpp på högst 120 g/km som numer står för den största andelen av miljöbilsregistreringarna i riket som helhet. I Jämtlands län, som är det län som har den högsta dieselandelen, är två av tre nya bilar dieseldrivna. Gotland är det län som har den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna. Av statistiken framgår vidare de totala nyregistreringarna av personbilar per kommun och län.

 • Äntligen plus för tunga lastbilar

  - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det ett trendbrott och en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bilen - kvinnans bästa vän. Strid om transportpolitikens sanna genusperspektivet i Almedalen.

  På onsdag 7 juli kl 15.30 diskuteras genusperspektivet i transportpolitiken på seminariet ”Bilen – kvinnans bästa vän?” i Visby under Almedalsveckan. Deltar gör bland annat Henrik Swahn, forskningsledare BISEK, Lena Hallengren (S) och Nina Larsson (Fp) från riksdagens Trafikutskott, Jessica Alenius, BIL Sweden samt deltagare från nätverket ”Bilen – kvinnans bästa vän”

 • Trafikpolitiskt café nytt dagligt inslag i Almedalsveckan

  Varje kväll kl 18.00 under Almedalsveckan bjuder BIL Sweden och MRF in dagens parti till en utfrågning om partiets syn på trafikpolitik och bilismens roll i samhället. Medverkar gör partiernas ledande trafikpolitiker och ungdomsförbundens ordförande.

 • Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna. Jämtlands län har passerat Norrbottens län som länet med den högsta dieselandelen.

 • Almedalens viktigaste näringsipolitiska seminarium handlar om fordonsindustrin

  Almedalens viktigaste industripolitiska seminarium med bl a Jan-Åke Jonsson och Mats Odell tar pulsen på fordonsindustrin. Under rubriken ”Krisen i fordonsindustrin – kommer jobben tillbaka?” arrangerar BIL Sweden och MRF ett seminarium måndagen 5/7 kl 13.00 om fordonsindustrins framtid i Sverige.

 • Fordonsbranschen lyfter klimatfrågan i Almedalen

  Intresset för klimatfrågan har svalnat markant efter fiaskot i Köpenhamn, vilket syns i årets Almedalsutbud. Fordonsbranschen har till skillnad från många andra ett långsiktigt engagemang i frågan och påverkas inte av dagsaktuella trender. Därför bjuder BIL Sweden och MRF in Sveriges ledande forskare och arrangerar två seminarier helt inriktade på klimatfrågan.

 • Almedalsveckans stora el- och miljöbilsseminarier

  Förutom den stora utställningen med ca 30 miljö- och elbilar (se pressrelease 15/6) arrangerar BIL Sweden och MRF fyra högklassiga seminarier kring ämnet miljö- och elbilar under Almedalsveckan 4-10/7. Deltar gör bl a miljöminister Andreas Carlgren och andra ledande miljöpolitiker, generaldirektörerna för Trafik- och Naturvårdsverket, flera ledande forskare samt experter från branschen och olika intresseorganisationer.

 • BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2010

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2010 till 275 000 personbilar. Det är en uppjustering med 20 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 255 000. Prognosen för lätta lastbilar under 2010 höjs till 37 000, en uppjustering med 3 000 fordon jämfört med den tidigare prognosen på 34 000. Under 2009 nyregistrerades 213 408 personbilar och 27 410 lätta lastbilar.

 • Kraftigt uppåt på bilmarknaden i maj

  - Bilregistreringarna i maj var ännu ett styrkebesked från bilbranschen. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade kraftigt. Det är sjunde månaden i rad som personbilarna ökar och femte månaden i rad som lätta lastbilar ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bilbranschen skärper sin miljöpolicy

  BIL Sweden presenterade idag en ny vägledning för användning av miljöuttalanden i marknadsföring av personbilar, lastbilar och bussar.

 • Gotland tillbaks som etta på miljöbilstoppen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-april visar att Gotland återtagit förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna. Norrbottens län behåller förstaplatsen som länet med den högsta dieselandelen.

 • Stora utleveranser av nya bilar i april

  - Den kraftiga uppgången för bilregistreringarna fortsatte i april. Personbilsregistreringarna ökade för sjätte månaden i rad och lätta lastbilar ökade för fjärde månaden i rad. De ökade fordonsregistreringarna är en viktig konjunkturmätare och visar att den svenska konjunkturen är på rätt väg, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Folkomrösta om hela infrastrukturpolitiken!

  BIL Sweden delar den oro för trafikkaos och fördyringar som kan skapas om det oundvikliga byggandet av Förbifart Stockholm försenas genom en folkomröstning. Vi vet från en lång serie Demoskopundersökningar att nära 80% av Stockholmarna vill att Förbifarten byggs medan ca 10% är emot (se bifogade filer).

 • "120-grammare" ökar kraftigt

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att nyregistrerade personbilar som släpper ut högst 120 gram koldioxid per km, sk ”120-grammare” ökar kraftigt i hela landet. Statistiken visar också att Blekinge län har den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna, följt av Gotland på andra plats. Norrbottens län innehar förstaplatsen som länet med den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna, följt av Jämtlands län på andra plats.

 • Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

  - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt i linje med vår nyligen uppjusterade prognos på 255 000 nya bilar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Orimligt låg andel vägsatsningar i regeringens infrastrukturplan

  Fördelningen av investeringsanslagen är orimlig i regeringens plan för infrastruktursatsningar. Hur kan t ex tåg få 56% av anslagen när 95% av alla resor utförs på våra vägar?

 • Norrbotten ny etta på dieseltoppen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-februari visar att Norrbottens län med knapp marginal övertagit förstaplatsen från Jämtland när det gäller länet med den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna. Gotlands län har återtagit förstaplatsen som länet med den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna.

 • BIL Sweden skruvar upp nybilsprognosen för 2010

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2010 till 255 000 personbilar. Det är en uppjustering med 20 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 235 000. Även prognosen för lätta lastbilar justeras upp, till 34 000, vilket är en höjning med 4 000 fordon jämfört med den tidigare prognosen på 30 000. Under 2009 nyregistrerades 213 000 personbilar och 27 000 lätta lastbilar.

 • Fortsatt uppgång på bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra förväntningar om en starkare bilmarknad i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Högst miljöbilsandel i Västra Götaland i januari

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari 2010 visar att Västra Götalands län hade den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna. Jämtland hade den högsta dieselandelen i landet.

 • Kraftig uppgång på bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna ökade kraftigt i januari och bekräftar den trend vi sett under de senaste månaderna med en återhämtning på bilmarknaden. Samtidigt ska vi komma ihåg att januari förra året var en mycket svag månad påverkad av lågkonjunkturen i kombination med finanskrisen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Gasbilar ökade kraftigt under 2009

  - Gasbilsregistreringarna ökade kraftigt under förra året även om det har skett från en låg nivå. I t.ex. Skåne län sjudubblades gasbilsregistreringarna och i Stockholms län femdubblades antalet nyregistrerade gasbilar. En viktig förklaring till den ökade gasbilsförsäljningen är ett ökat modellutbud, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Definitiva nyregistreringar 2009

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 213 408 nya personbilar under 2009, vilket är en minskning med 16,0 % jämfört med 2008.

 • Rekord för både andelen miljöbilar och dieselbilar under 2009


  • Rekord för andelen miljöbilar
  • Rekord för andelen dieselbilar
  • 213 000 nya personbilar och 33 000 lastbilar
  • Prognos 2010: 235 000 personbilar och 30 000 lätta lastbilar

 • Nybilsförsäljningen för 2009 presenteras den 4 januari i Kungsan

  Inbjudan till presskonferens

  BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsförsäljningen för 2009 samt utfallet av 2009 års miljöbilsförsäljning. I samband med presskonferensen offentliggörs vår prognos för bilmarknaden 2010. Dessutom kommer det att finnas en utställning av ett 25-tal miljöbilar där så gott som alla tillverkare är representerade.

 • Sju av tio nya bilar i Stockholms län går på annat drivmedel än bensin

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för november visar att Gotlands län behåller förstaplatsen som länet med den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna hittills i år. Jämtland har den högsta dieselandelen i landet.

 • Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

  - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november. Vi har under de senaste månaderna sett en successiv återhämtning på marknaden, men det är först nu som registreringarna visar på plus. Det är första gången sedan april 2008 som nybilsregistreringarna ökar jämfört med året innan. Utvecklingen i november ligger i linje med vår nyligen uppreviderade prognos på 215 000 nya personbilar i år.

 • Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i Jämtland är dieslar. Av statistiken framgår vidare att Gotlands län har återtagit förstaplatsen som länet med högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna hittills i år.

 • BIL Sweden skruvar upp nybilsprognosen för 2009

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2009 till 215 000 personbilar. Det är en uppjustering med 10 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 205 000.

 • Återhämtning på personbilsmarknaden

  - Personbilsregistreringarna minskade marginellt i oktober och bekräftar den trend vi sett under de senaste månaderna med en successiv återhämtning på marknaden. Nedgången var 2,3 procent i oktober, vilket kan jämföras med ett minus på 20,7 procent hittills i år. Tar man hänsyn till att det var en registreringsdag mindre i oktober i år, så hade vi en liten uppgång av registreringarna i oktober. En registreringsdag mindre motsvarar ca 5 procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Niodubbling av nyregistrerade gasbilar i Stockholms län

  - Registreringarna av gasbilar ökar kraftigt och i Stockholms län har antalet nyregistrerade gasbilar niodubblats hittills i år, även om det har skett från en låg nivå. Detta tack vare att ett antal nya modeller kommit ut på marknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Stor majoritet för Förbifart Stockholm inom båda politiska blocken

  Sedan regeringen sagt ja till att bygga Förbifart Stockholm har stödet bland stockholmarna stärkts ytterligare. Det visar Demoskops septembermätning där 77 procent av Stockholmarna vill att den byggs medan endast 10 procent är emot. Förra sommaren var 71 procent för och i början av 2009 var 75 procent för byggandet av Förbifarten.

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - kraftigt fall i fordonsindustrins produktion

  BIL Sweden publicerar idag årets andra konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

  - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat drivmedel än bensin, det vill säga diesel, E85, gas eller elhybrider. Under 2006, alltså för bara tre år sedan, var andelen nya bilar som inte drivs med bensin bara hälften så stor eller 31 procent. Denna utveckling har bidragit till att koldioxidutsläppen från nya bilar sjunkit kraftigt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2009

  BIL Swedens statistiska årsbok ”Bilismen i Sverige 2009” har publicerats.

 • Östergötlands län ny etta på miljöbilstoppen

  Ny läns- och kommunfördelad statistik från BIL Sweden visar att Östergötlands län övertagit förstaplatsen från Gotland när det gäller länet med högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna. Jämtland har fortfarande den högsta dieselandelen.

 • Ja-sidan välkomnar beslut om Förbifart Stockholm!

  Förbifarten är av central betydelse för fortsatt tillväxt och en god livskvalitet i Stockholmsregionen och har ett massivt stöd bland Stockholmarna. Projektet visar på en god samhällsekonomisk vinst.

 • Ökad optimism på bilmarknaden i augusti

  - I augusti minskade personbilsregistreringarna med 12%, vilket är väsentligt lägre än den ackumulerade nedgången hittills i år som var 24%. Vi har av allt att döma det värsta bakom oss och det finns anledning att hysa en viss optimism, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Miljöbilsandelen minskade i juli

  Ny läns- och kommunfördelad statistik från BIL Sweden visar att andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna minskade i juli efter rekordnoteringen i juni. Det gäller både i riket som helhet och i samtliga län. Stockholms län tillhör de län där miljöbilsandelen minskade minst och under enbart juli hade Stockholms län den högsta miljöbilsandelen i landet. Gotland behåller däremot förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna hittills i år. Jämtland har den högsta dieselandelen.

 • BIL Sweden justerar upp bilprognoserna för 2009

  BIL Sweden reviderar upp prognoserna för både nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar (högst 3,5 ton) under 2009. Den nya personbilsprognosen är 195 000, vilket är en uppjustering med 10 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 185 000. Prognosen för lätta lastbilar justeras upp till 26 000, vilket kan jämföras med den tidigare prognosen på 22 000 fordon.

 • Liten ljusning på bilmarknaden

  - Nybilsregistreringarna fortsatte att minska i juli och fallet i registreringarna har dämpats. Nedgången för personbilarna var 14% i juli jämfört med ett minus på 25% hittills i år. Mycket talar för att vi har passerat botten, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Miljöbilsandelen har ökat i alla län

  Ny läns- och kommunfördelad statistik från BIL Sweden visar att andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna ökade i samtliga län under det första halvåret i år. Under juni nåddes i riket som helhet rekordnivåer för både antalet och andelen miljöbilar. Gotland är det län som har högsta miljöbilsandelen och Jämtlands län har den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna.

 • Rekord för miljöbilar i juni

  – Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil för att erhålla miljöbilspremien som tas bort för bilar som nyregistreras från 1 juli. Den ökade andelen miljöbilar och även dieselbilar har medfört kraftigt minskade koldioxidutsläpp från nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Sveriges bilar hade Europas lägsta utsläpp av fossil koldioxid första halvåret 2009.

  De genomsnittliga utsläppen av fossil koldioxid från nyregistrerade bilar sjönk första halvåret i år till 133 gram/km. Det är en nedgång med 4% jämfört med 2008. Under juni månad var utsläppsnivån 127 gram/km, en nedgång med hela 9%. Bakom nedgången ligger under denna period sänkt bränsleförbrukning, inte ökad andel biodrivmedel som tidigare år varit den främsta drivkraften för Sveriges snabbt sänkta utsläpp av fossil koldioxid från nysålda bilar.

 • BIL Sweden presenterar nybilsregistreringarna för första halvåret vid ett seminarium i Almedalen den 1 juli

  BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringarna för juni och första halvåret vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. Dessutom redovisas utvecklingen av koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar.

 • Ökad miljöbilsandel i samtliga län

  Ny statistik från BIL Sweden visar att samtliga län i landet har ökat sin miljöbilsandel av nyregistreringarna hittills i år. Miljöbilsandelen nådde sin högsta nivå någonsin för en enskild månad under maj. Gotland behåller förstaplatsen som länet med högst miljöbilsandel av nybilsregistreringarna. Jämtlands län passerade i maj Norrbottens län som länet med den högsta dieselandelen.

 • Nedgången på bilmarknaden fortsätter

  – Både personbils- och lastbilsregistreringarna fortsatte att sjunka i maj. Personbilarna minskade med 30,6%, vilket är i linje med den ackumulerade nedgången hittills i år på 30,4%, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Yrkesfordonstillverkarna: EU-institutioner och regeringar måste vidta omedelbara åtgärder för att lindra krisen

  Leif Östling, VD för Scania och ordförande för ACEAs (den Europeiska organisationen för fordonstillverkare) styrelse för yrkesfordonstillverkarna, talade idag i Leipzig vid International Transport Forum, en tredagars konferens där bland annat EUs transportministrar deltar.

 • Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

  Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta dieselandelen. Gotland behåller förstaplatsen som länet med högst miljöbilsandel av nybilsregistreringarna. Stockholms län, som t.o.m. 2008 innehaft förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen, ligger hittills i år på 11:e plats i rankingen.

 • Ny rapport: Vinst för samhället då gamla bilar skrotas

  En ny rapport från WSP visar att samhället gör en vinst på cirka 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 skulle ersättas med nya bilar. Samhällsnyttan består dels i att utsläppen av hälsofarliga ämnen och koldioxid minskar, dels att trafiksäkerheten förbättras.

 • BIL Sweden justerar ned prognosen för lätta lastbilar under 2009

  BIL Sweden reviderar ned sin prognos för nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton) under 2009 till 22 000 fordon. Den tidigare prognosen låg på 27 000. Den nya prognosen innebär en nedrevidering med 19 procent.

 • Fordonsindustrin dominerar näringslivets framtidssatsningar

  BIL Sweden presenterar idag en ny sammanställning av fordonsindustrins betydelse för Sverige. Särskilt noterbart är dess betydelse vad gäller forskning och utveckling samt industriinvesteringar.

 • Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

  – Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar än april förra året är nedgången kraftig. Två färre registreringsdagar motsvarar cirka 10 % färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Nyregistreringarna av personbilar faller 27 procent 2009

  BIL Sweden presenterar idag årets första konjunkturrapport för fordonsmarknaden.

 • Högst miljöbilsandel på Gotland

  Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland jan-mars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta andelen miljöbilar av de totala nyregistreringarna i länet. Stockholms län, som t.o.m. 2008 innehaft förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen, ligger hittills i år på 9:e plats i rankingen över län med högst miljöbilsandel.

 • 83 procent vill ha en skrotpeng

  En färsk undersökning från Demoskop visar att hela 83 procent av svenska folket vill att regeringen inför en skrotpeng på gamla bilar. Undersökningen visar också att tre av fyra med äldre fordon kan tänka sig utnyttja en skrotpeng för att köpa en ny bil.

 • Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

  – Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under mars månad. Det här är mycket positivt ur miljösynpunkt och gör att koldioxidutsläppen från nya bilar fortsätter att sjunka. En dieselbil förbrukar 30 % mindre bränsle och släpper ut 20 % mindre koldioxid än en bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bilbranschen kräver skrotpeng

  Idag kräver bilbranschen att den svenska regeringen inför en skrotpeng för att föryngra bilparken. Bakgrunden är den allt djupare lågkonjunktur som drabbar branschen. Kravet framförs bl a i dagspressannonser.

 • MVG till regeringens nya klimatpolitik från BIL Sweden

  BIL Sweden ger regeringen MVG för den nya inriktning på klimatpolitiken som aviseras i klimatproposition.

 • Stockholms län från första till 12:e plats i miljöbilstoppen

  – Nedgången för nya miljöbilar i Stockholm är oroväckande och politikerna bör tänka om och återinföra trängselskattebefrielsen och den fria boendeparkeringen för miljöbilar. Dessa åtgärder skulle vara bra för miljön och även stimulera den ekonomiska utvecklingen med ökad efterfrågan på nya miljöbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Skrot- och miljömorot en dubblerad vinst för samhället

  Det finns cirka 325 000 bilar som saknar katalysator och som används i daglig trafik. Tar vi bort dessa ur trafiken genererar det en vinst för samhället, både genom minskad miljöpåverkan och förbättrad trafiksäkerhet.

 • Fortsatt nedgång på bilmarknaden

  – Den fortsatta nedgången på bilmarknaden är mycket oroande och det är nu hög tid för regeringen att vidta åtgärder för att stimulera marknaden. Vi presenterade redan i början på december förra året ett åtgärdsprogram som bland annat omfattar fortsatta miljöbilsstimulanser, skrotpremier och en tidsbegränsad befrielse från att betala fordonsskatt för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Medan Saab kämpar fortsätter regeringen att vara passiv

  BIL Sweden är förvånade över den handlingsförlamning som den svenska regeringen fortsätter visa inför krisen i fordonsindustrin. Regeringarna i de övriga biltillverkarländerna i Europa agerar kraftfullt för att stimulera hemmamarknaderna och för att ge sin industri goda villkor inför framtiden. Den svenska regeringen är passiv trots den intensiva kamp för överlevnad som nu pågår i Trollhättan.

 • Avvikande kalkylvärden i Sverige missgynnar väginvesteringar

  På ett seminarium, som arrangerades av BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund, presenterade två ledande experter en internationell jämförelse och en vetenskaplig granskning av de kalkylvärden som används i den svenska trafik- och infrastrukturpolitiken.

 • Fordonsindustrin efterlyser europeiskt ledarskap från regeringen

  BIL Sweden är förvånade över den handlingsförlamning som den svenska regeringen visar inför krisen i fordonsindustrin. Regeringarna i de övriga biltillverkarländerna i Europa agerar kraftfullt för att stimulera hemmamarknaderna och för att ge sin industri goda villkor inför framtiden. Den svenska regeringen håller presskonferenser för att berätta ”Vi har inte gjort något fel ”.

 • Kraftig nedgång för nya miljöbilar i Stockholm i januari

  Ny statistik från BIL Sweden visar att antalet nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län minskade med 53% i januari. Andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i Stockholms län har sjunkit kraftigt. I januari i år var 29% av de nya bilarna miljöbilar jämfört med 43% i januari förra året och 46% i december förra året. Stockholms län har därmed halkat ned från första till 16:e plats i rankingen över län med högst andel miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet.

 • Allt större majoritet vill ha Förbifart Stockholm

  Allt fler är för byggandet av Förbifarten och allt färre är emot. Det visar Demoskops januarimätning där 75 % av Stockholmarna vill att den byggs medan endast 8 % är emot. I juni var 71 % för och 10 % emot.

 • Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

  - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen var närmare 41 %, och vi börjar nu närma oss europasnittet där drygt hälften av de nya bilarna är dieslar. En ökad dieselandel är positivt för miljön eftersom en dieselbil släpper ut 20 % mindre koldioxid än en bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stockholms län etta på miljöbilstoppen under 2008

  Ny statistik från BIL Sweden för helåret 2008 visar att Stockholms län bibehåller förstaplatsen som länet med högst andel miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet. Trollhättan är kvar på förstaplatsen som den kommun i landet som har den högsta andelen miljöbilar. Jämtlands län har den högsta andelen dieselbilar.

 • Definitiva nyregistreringar 2008

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 253 982 nya personbilar under 2008, vilket är en minskning med 17,2 % jämfört med 2007. Registreringarna av nya lastbilar uppgick till 46 267, vilket är en minskning med 9,2 % jämfört med 2007.

 • Rekord för miljöbilar under 2008

  • Rekord för både antalet och andelen miljöbilar
  • Rekord för andelen dieselbilar
  • 46 000 nya lastbilar – näst bästa året någonsin

 • Kraftig nedgång för nya bilar under 2009

  BIL Sweden spår i en färsk prognos en kraftig nedgång på nybilsmarknaden under 2009. Prognosen, som lyder på 185 000 nya bilar, innebär en nedgång med 27 % jämfört med det förväntade utfallet på ca 255 000 för 2008. Även registreringarna av lätta lastbilar väntas sjunka under 2009 till 27 000 fordon, en minskning med 29 % jämfört med det förväntade utfallet för 2008 på ca 38 000 fordon.