BIL Sweden tycker...

 • BIL Swedens kommentar till klimatöverenskommelsen i Paris

  Det är glädjande att världens länder nu har enats om en överenskommelse för att förhindra motverka global uppvärmning.

 • Almedalen 2015

  BIL Sweden planerar just nu för Almedalsveckan 2015. Vi kommer som vanligt att hålla till i Högskolan (Uppsala Universitet Campus Gotland) med våra seminarier.

 • Ploga efter behov och inte efter jämställdhet

  En del kommuner har infört genusplogning vilket innebär att man först plogar gång- och cykelbanor och sedan bilvägen istället för tvärtom som det var tidigare. Det här sägs vara en mer jämställd snöröjning eftersom det oftare är män som sitter i bilarna medan kvinnorna går.

 • Dags att fara i Österled

  Stockholms östligaste vägförbindelse, tillika den enda vägförbindelsen över Saltsjön, heter idag Skeppsbron. Det är dags att knyta ihop ringleden!

 • Med gummihjul kommer framtiden snabbare

  Planerna på att förlänga Spårväg City ut till Ropsten är lagda på is av landstinget i Stockholms län. Ett bussystem kan möta resebehovet snabbt och effektivt.

 • Bränsleförbrukning i verkliga livet

  Vi bilägare har granskat bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för nya bilar. Enligt tidningen stämmer de officiella utsläppssiffrorna inte alltid överens med verkligheten och sedan 2009 har felmarginalerna ökat.

 • Bilen vägrar att ”peaka”

  Uttrycket ”Peak Car” står för antagandet att bilanvändandet har toppat i västvärlden. Det används ibland i samhällsdebatten med en uppmaning att ”följa med trenden” och minska bilresandet, framför allt i städerna.

 • Bränsleförbrukning i verkliga livet

  Tidningen Auto Motor & Sport har granskat bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för nya bilar. Enligt tidningen stämmer de officiella utsläppssiffrorna inte alltid överens med verkligheten.

 • BIL Sweden kräver besked

  BIL Sweden har i ett brev, adresserat till finansminister Anders Borg och miljöminister Lena Ek, bett att få klarhet i vilka regler som kommer att gälla när det gäller tjänstebilsbeskattningen från och med 1 januari 2014.

 • Vägtransporterna dominerar

  I går presenterade regeringen en stor satsning på järnvägsnätet. Regeringen föreslår byggandet av Ostlänken, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås samt ökade drift- och underhållsåtgärder.

 • Lika bra är bättre!

  "Världens längsta buss" har tillverkats i Dresden.

 • Det går an

  Stockholm rankas trea i EU när det gäller arbete för bättre luftkvalitet. En snabb läsning av bedömningsgrunden visar att de skulle kunna vara bäst!

 • Vem bryr sig om literpriset?

  Bensin- och dieselpriserna tickar vidare mot nya svindlande höjder och rekord förutspås till sommaren. Det kan vara på sin plats att påminna om att av dagens pumppris på bensin, 14,78 kronor, så är 8,61 kronor skatt.

 • Var nöjd med din dieselbil!

  Budskapet som ibland sprids, att utvecklingen går bakåt i och med att allt fler dieselbilar blir miljöbilsklassade, är missvisande.

 • Hur man går före utan att gå vilse

  Gå före eller inte gå före - det är klimatfrågan. Månn ädlare att själv fördraga, än att vänta på resten av världen.

 • Var Botniabanan samhällekonomiskt lönsam?

  Riksrevisionen har granskat Botniabanan, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Syftet med Botniabanan var att få en effektivare trafikförsörjning i Norrland samt att öka konkurrenskraften för näringslivet.

 • Alla vill ha våra pengar

  Vi är beroende av vår vägtrafik. Egentligen kan man beskatta den hur mycket som helst, vi skulle ändå använda vägarna. Frågan är bara: hur stor välfärdsförlust har vi råd med?

 • Frihet åt alla

  Glädjande och viktigt att kvinnorna är på väg ikapp männen när det gäller att äga och ha tillgång till bil. Numera har 1,2 miljoner svenska kvinnor en bil i sin ägo.

 • Bilen får vardagen att gå ihop

  På Brännpunkt den 28 augusti skriver fem transportforskare att bilen är en lyxvara vi kan vara utan och tiden är inne för att höja skatterna rejält för bilinköp och bilresor. Enligt en ny undersökning som SKOP gjort om svenska folkets inställning till bilen så använder vi bilen för att ta oss till och från arbetet, för att åka på semester, men allra viktigaste är bilen för att få vardagen att fungera väl.

 • Bussen behandlas styvmoderligt

  Moderna Bus Rapid Transit-system, prioriterad busstrafik, har så många fördelar som kollektivtrafiklösning att det borde vara omöjligt att satsa på något annat. Men SL använder sig av felaktiga uppgifter och framställer BRT som ett sämre alternativ än det i själva verket är i sitt underlag till stockholmspolitikerna, inför beslutet huruvida man ska satsa på all den spårväg som föreslås.

 • Stora förväntningar på klimatstrategi

  Det är positivt att regeringen har tagit initiativ till en svensk klimatstrategi till år 2050. Ambitionen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser ställer oss vid ett vägval: satsa stort eller tyna bort!

 • Våga satsa på vägarna

  Det finns mycket angeläget att göra med statens pengar i goda tider. Varför inte investera dem med vinst?

 • Grönt ljus för Förbifart Stockholm

  Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ett antal fastighetsägares och flera miljöorganisationers överklagande som kommit in mot regeringens beslut att godkänna Förbifart Stockholm. Regeringens tillåtlighet gäller alltså oförändrat för Förbifarten och ingen försening drabbar projektet som följd av denna prövning.

 • Bilen – kvinnans bästa vän!

  I debatten får man ofta intryck av att män åker betydligt mer bil medan kvinnor åker betydligt mer kollektivt. Transportpolitiken påstås därför behöva inrikta sig på att förbättra kollektivtrafiken, och därmed förbättra kvinnors förflyttningar, i syfte att uppnå ett jämställt transportsystem. Vänsterpartisterna Lars Ohly, Martina Nilsson och Vilmer Andersen är inne på detta spår då de i Sydsvenskan skriver att det är hög tid att se infrastrukturplaneringen ur ett jämställdhetsperspektiv.

 • Premiera nya bilar med låg klimatpåverkan istället för att uppmuntra efterkonvertering av äldre bilar

  Att ge stöd för att konvertera äldre bilar för körning på biobränslen är ett ineffektivt sätt att minska klimatpåverkan från trafiken som i värsta fall kan innebära ökning av andra utsläpp än koldioxid. Enkelt uttryckt så motsvarar de reglerade avgasutsläppen (miljö- och hälsopåverkande) från en sjuttiotalsbil de från hundra nya personbilar. Detta har medfört att de lokala utsläppen hittills minskat med ca 20% under en 20-årsperiod.

 • Hög tid att skärpa reglerna för avställning av bilar

  Dags att göra någonting för att skärpa slappa avställningsregler!

 • Vägtrafiken står för 95% av resorna i Sverige

  I dessa tider av utredningar, hearingar och utspel med anledning av vinterns tågförseningar är det viktigt att komma ihåg hur vi egentligen reser i Sverige. Nästan bara på väg!

 • Vägtrafiken står för 30 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser

  Vid flera tillfällen har E.ON annonserat i dagstidningarna om att vägtrafiken står för 40 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och att E.ON har en lösning på detta problem.

 • Det behövs lite ordning och reda i rapporteringen om klimateffekter av etanol som drivmedel i Sverige.

  Den etanol som går att tanka i Sverige ger en stor klimatvinst jämfört med bensin. Den etanol som låginblandas är i huvudsak spannmålsetanol från Norrköping och E85 är i huvudsak sockerrörsetanol från Brasilien. Det är väl dokumenterat att jämfört med bensin sänker den svenska spannmålsetanolen koldioxidutsläppen med ca 70 % och sockerrörsetanol sänker koldioxidutsläppen med ca 90 %

 • När benet är brutet gipsar regeringen armen

  DN rapporterar idag att Sveriges arbetsmarknad har en av Europas svagaste utvecklingar. Vi är inte förvånade.

 • Trängselskatter, som enskild åtgärd, löser inte storstädernas trafikproblem

  Trängselavgifter införs sannolikt inom fem år i Göteborg. Anledningen till införandet av trängselavgifter är att Göteborgsregionen har ett stort behov av att bygga ut infrastrukturen och att dessa avgifter ska finansiera hälften av bland annat Älvförbindelsen. Att vägtrafikanterna är med och finansierar infrastrukturprojekt är en acceptabel lösning under förutsättning att pengarna verkligen går till infrastrukturprojekt och inte för att finansiera den allmänna välfärden.

 • Undermålig granskning av fordonsindustrin

  ITPS – numera Tillväxtanalys – publicerade i våras en rapport kallad ”Konkurrenskraft på branschnivå”. De slutsatser som presenterades har visat sig vara felaktiga.

 • Nya mål i klimatpolitiken ger stora konsekvenser

  Genom klimatpropositionen som riksdagens beslutade om idag närmar sig Sverige IPCC:s vetenskapliga underlag kring hur klimatpolitiken bör utformas. Det innebär bl a att de samhällsekonomiska kostnaderna för att nå målen sjunker och att fler vägar kommer att byggas.

 • Förbifarter på tapeten

  De fyra trafikverken, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, har tagit fram ett preliminärt förslag till nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Trafikverken har i förslaget eftersträvat följande:

  • effektiva långväga godstransporter, i första hand på utpekat nät av stråk och noder
  • fungerande arbetspendling, främst kring storstäderna
  • att flaskhalsar åtgärdas och problemen för dagens trafik löses

 • Snart korrekta siffror från myndigheterna!

  BIL Sweden välkomnar dagens rapport från Vägverket och Naturvårdsverket om nya bilars minskande klimatpåverkan som bekräftar den beräkning BIL Sweden presenterade i januari.
  Vi noterar med särskilt intresse att myndigheterna stegvis nu försöker rätta till felaktigheterna i tidigare års rapportering av nya bilars koldioxidutsläpp då ingen åtskillnad gjorts mellan koldioxid med fossilt ursprung och koldioxid med förnyelsebart ursprung.

 • Bort med brudarna från bilarna

  Bilsalongen i Genève pågår för fullt. Salongen lockar årligen cirka 700 000 besökare från ett 80-tal länder och bevakas av över 5 000 journalister från hela världen.

 • Är svensk koldioxid skadligare än omvärldens?

  Regeringen har aviserat att som utgångspunkt för kommande infrastruktursatsningar ska samhällsekonomiska analyser spela en viktig roll. Därmed är samhällsekonomiska analyser och kalkyler viktiga underlag för den svenska transportpolitiken och de transportpolitiska besluten.

 • Längre lastbilar - en vinst för samhället

  Om EU tillät längre fordon, skulle man kunna kombinera transporteffektivitet och minskad miljöpåverkan. I Europa kompliceras frågan av att det i dag finns olika regelverk för lastbilars tillåtna längd och vikt. Sverige och Finland tillämpar det så kallade modulsystemet och tillåter fordon med en maximal längd på 25,25 meter och vikt upp till 60 ton. I övriga EU är gränserna 18,75 meter respektive 40 ton.

 • Långsam EU-byråkrati skapar problem för företag att följa REACH

  EUs kemikalielagstiftning, REACH, trädde i kraft den 1 juni 2007, men trots att lagstifningen funnits i mer än ett år finn det fortfarande många frågor som inte är lösta.

 • Hur mycket koldioxid släpper nya bilar i Sverige ut egentligen?

  Det förekommer tre olika uppgifter om koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar.
  För första halvåret i år var dessa (gram koldioxid per kilometer) 174, 153 och 140. Detta kan verka förvirrande, så här kommer en sammanställning av vad de olika siffrorna står för.

 • Miljöpartiet borde besöka bilsalongen i Paris

  Miljöpartiet hävdar att regeringens infrastruktursatsningar bygger på vilseledande samhällsekonomiska analyser och hänvisar till antaganden om låga oljepriser och nämner Förbifart Stockholm som ett exempel på detta.

 • Att ändrade besked från politikerna om miljöbilsförmåner skapar oro på bilmarknaden

  Den senaste tidens besked från politikernas sida om att i förtid slopa flera av de framgångsrika miljöbilsstimulanserna skapar oro på bilmarknaden.

 • Flyget eller marktransporterna - vad är det största problemet?

  BIL Sweden tycker att Svenskt Flygs statistikurval i artikeln på Flygtorget 25/9 är något selektivt och bidrar gärna med några uppgifter från Naturvårdsverket. Bl a har Svenskt Flyg glömt att det även finns utrikesflyg samt att flygets utsläpp ska multipliceras med tre för att bli jämförbart med andra utsläpp.

 • Arlanda silar mygg och sväljer kameler

  Att larmet om att Arlanda kanske måste stänga eftersom man överskrider sitt utsläppstak med 3.000 ton koldioxid är årets värsta exempel på att sila mygg och svälja kameler.

 • Att SIKA:s förslag om spårbilssystem inte handlar om spårbilar utan om el

  SIKA presenterade den 9 september en rapport som analyserar den samhällsekonomiska lönsamheten hos ett spårbilssystem.

 • Att framkomligheten, inte köerna, är det viktiga

  Ett märkligt påstående som gång på gång återkommer i debatten om Förbifart Stockholm är att den inte är en långsiktig lösning på Stockholms trafikproblem eftersom det i framtiden kan bli köer även på den om trafiken ökar.

 • Debatten om förbifart Stockholm

  Att debatten om förbifart Stockholm tyder på att ingen läst konsekvensanalyserna