Nyregistreringar 2009

 • Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

  - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen var närmare 41 %, och vi börjar nu närma oss europasnittet där drygt hälften av de nya bilarna är dieslar. En ökad dieselandel är positivt för miljön eftersom en dieselbil släpper ut 20 % mindre koldioxid än en bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Fortsatt nedgång på bilmarknaden

  – Den fortsatta nedgången på bilmarknaden är mycket oroande och det är nu hög tid för regeringen att vidta åtgärder för att stimulera marknaden. Vi presenterade redan i början på december förra året ett åtgärdsprogram som bland annat omfattar fortsatta miljöbilsstimulanser, skrotpremier och en tidsbegränsad befrielse från att betala fordonsskatt för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

  – Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under mars månad. Det här är mycket positivt ur miljösynpunkt och gör att koldioxidutsläppen från nya bilar fortsätter att sjunka. En dieselbil förbrukar 30 % mindre bränsle och släpper ut 20 % mindre koldioxid än en bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

  – Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar än april förra året är nedgången kraftig. Två färre registreringsdagar motsvarar cirka 10 % färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Nedgången på bilmarknaden fortsätter

  – Både personbils- och lastbilsregistreringarna fortsatte att sjunka i maj. Personbilarna minskade med 30,6%, vilket är i linje med den ackumulerade nedgången hittills i år på 30,4%, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekord för miljöbilar i juni

  – Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil för att erhålla miljöbilspremien som tas bort för bilar som nyregistreras från 1 juli. Den ökade andelen miljöbilar och även dieselbilar har medfört kraftigt minskade koldioxidutsläpp från nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Liten ljusning på bilmarknaden

  - Nybilsregistreringarna fortsatte att minska i juli och fallet i registreringarna har dämpats. Nedgången för personbilarna var 14% i juli jämfört med ett minus på 25% hittills i år. Mycket talar för att vi har passerat botten, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ökad optimism på bilmarknaden i augusti

  - I augusti minskade personbilsregistreringarna med 12%, vilket är väsentligt lägre än den ackumulerade nedgången hittills i år som var 24%. Vi har av allt att döma det värsta bakom oss och det finns anledning att hysa en viss optimism, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

  - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat drivmedel än bensin, det vill säga diesel, E85, gas eller elhybrider. Under 2006, alltså för bara tre år sedan, var andelen nya bilar som inte drivs med bensin bara hälften så stor eller 31 procent. Denna utveckling har bidragit till att koldioxidutsläppen från nya bilar sjunkit kraftigt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Återhämtning på personbilsmarknaden

  - Personbilsregistreringarna minskade marginellt i oktober och bekräftar den trend vi sett under de senaste månaderna med en successiv återhämtning på marknaden. Nedgången var 2,3 procent i oktober, vilket kan jämföras med ett minus på 20,7 procent hittills i år. Tar man hänsyn till att det var en registreringsdag mindre i oktober i år, så hade vi en liten uppgång av registreringarna i oktober. En registreringsdag mindre motsvarar ca 5 procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.