Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm och klimatpolitiken

Vägtransporterna omfattas av två klimatpolitiska mål som beslutats av riksdagen. Dels ska utsläppen av alla växthusgaser som inte ingår i handeln med utsläppsrätter (bl a vägtransporternas) minska 40% till år 2020 jämfört med 1990. Därutöver ska fordonsflottan vara fossiloberoende år 2030.

En rimlig analysperiod för Förbifart Stockholm är 2020-2080. Om fordonsflottan som ska köra på Förbifarten är fossiloberoende år 2030 finns naturligtvis per definition inget klimatpolitiskt problem. Kritiken utgår alltså från att riksdagens beslut inte genomförs.

När det gäller hur klimatmålen bäst nås råder vetenskaplig och politisk enighet om att samhällsekonomisk effektivitet är centralt. De krävs då åtgärder med en marginalkostnad på upp till ca 40 öre/kg för att nå klimatmålen (se t ex kap 6 i rapport 2009:3 från finansdepartements expertgrupp för miljöstudier). Förbifart Stockholm visar god samhällsekonomisk lönsamhet trots att det mångdubbla koldioxidpriset 1,50 kr/kg koldioxid används i kalkylerna. Förbifarten ryms därför väl inom ramen för de klimatpolitiska mål riksdagen beslutat om. Utsläppen bedöms öka 0,056 miljoner ton om Förbifarten byggs, vilket motsvarar 2-3% av utsläppen från Stockholmstrafiken. Dessa utsläpp reduceras enkelt inom ramen för de klimatpolitiska beslut riksdagen fattat.
 

Förbifarten och framkomligheten i stockholmstrafiken

Förbifart Stockholm ger mycket stora samhällsekonomiska vinster genom förbättrad framkomlighet. En märklig kritik som framförs i detta sammanhang är att den inte är en långsiktig lösning på Stockholms trafikproblem eftersom det i framtiden kan bli köer även på den om trafiken ökar. Den samhällsekonomiska nyttan beror dock på hur många som kommer fram, inte på hur många som står i kö.

Jämför med att bygga bostäder i Stockholm när det finns en bostadskö. Skulle detta vara meningslöst eftersom om fler flyttar till Stockholm blir det bara köer igen? Naturligtvis inte. Nyttan av bostadsbyggandet utgörs av boendet för den som får en bra bostad. På samma sätt utgörs värdet av Förbifarten av det stora antal resenärer som får kortare restid. Om det så småningom blir köer igen innebär detta inte att nyttan för de som fått kortare restid försvinner.
 

Förbifarten och luftkvalitén i Stockholm

Påståendet att Förbifarten gör luften sämre i Stockholm är felaktigt. Luftkvaliteten i Stockholm förbättras då trafiken flyttas från innerstaden ner i tunnlar och till glesare befolkade områden. Detta syns tydligt i den samhällsekonomiska kalkyl som ligger till grund för projektet där luftföroreningar blir en pluspost.
 

Förbifart Stockholm eller Stockholm City

Det hävdas att det är fel att döpa vägen till en förbifart då endast några procent kommer att använda vägen för att åka förbi Stockholms län. Det är sant att en endast en liten del av trafiken har sin start- och målpunkt utanför regionen (länet), men detta är ett ointressant konstaterande Syftet med leden är att underlätta för de trafikanter som ska ta sig mellan de norra och södra länsdelarna och som idag måste ta sig igenom Stockholms innerstadsdelar – vilket är hela 80 procent! Förbifart Stockholm skulle därför kunna heta ”Förbifart Stockholm City”.

Filer

albanienannons.pdf