BIL Sweden välkomnar Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen angående Östlig förbindelse

Rapporten visar vilka stora vinster för Stockholm som det skulle innebära att bygga färdigt Ringleden. Stockholms befolkning och därmed transportbehoven kommer att växa kraftigt i framtiden.

Med en komplett Ringled skulle framkomligheten förbättras markant på bl a Värmdöleden, Essingeleden, Södra Länken och Centralbron. Trafiksituationen skulle förbättras på ett mycket positivt sätt i innerstaden och särskilt kring Slussen. Möjligheterna att bygga nya bostäder skulle förbättras på många håll i regionen.

-Öppnandet av Norra Länken har visat vilka stora förbättringar som kan skapas för många trafikanter, säger Bertil Molden VD för BIL Sweden. –Nu fattas bara en pusselbit för att Stockholm ska få en riktig och effektiv Ringled – den s k Östliga förbindelsen. Tillsammans med Förbifarten och Södertörnsleden skulle det säkerställa en god framkomlighet i regionen, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Läs rapporten här.