Höghastighetstågsprojektet anmäls till Riksrevisionen

BIL Sweden har idag begärt att Riksrevisionen granskar beslutsunderlagen kring höghastighetstågsprojektet.

Dessa har nu avslöjats som missledande på alla centrala punkter. Den finansieringsmodell som föreslås skulle innebära dramatiska undanträngningar av andra väg- och järnvägsprojekt ända fram till år 2065, vilket är orsaken till att BIL Sweden ser med stort allvar på att processen påverkas av oriktiga beslutsunderlag. Skattebetalarnas kostnad skulle enligt de ursprungliga underlagen uppgå till 59 mdr kr men har nu avslöjats vara ca 300 mdr kr samtidigt som det avslöjats att koldioxidutsläppen ökar, inte minskar, om projektet genomförs.

Bakgrund:

De ursprungliga beslutsunderlagen (SOU 2009:74) visade på låga investeringskostnader, möjligheter till betydande finansieringsbidrag från de som ska använda banorna (banavgifter) och de regioner som får nytta av banorna, begränsade behov av finansiering via skattemedel, stort resandeunderlag genom avsevärda överflyttningar från flyg och biltrafik som också ger stora klimatvinster samt en positiv samhällsekonomisk kalkyl. Nu har det framkommit (se t ex SOU 2016:3) att verkligheten är den motsatta. Skenande investeringskostnader, obetydlig medfinansiering från regioner och brukare, dramatiskt höjda behov av skattemedel, små överflyttningar från andra trafikslag vilket ger negativ miljönytta när byggandets utsläpp räknas med och en negativ samhällsekonomisk kalkyl.

Anmälan finns i bifogad länk

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31