Ny rapport från VTI bekräftar överbeskattningen av svenska bilister

Svenska bilister är idag kraftigt överbeskattade. Enligt ny forskning från VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) är marginalskatterna som bilister tvingas betala betydligt högre än de skador biltrafiken åstadkommer samhället. I arbetet, som är ett uppdrag från regeringen, har forskarna tagit hänsyn till buller, slitage, utsläpp och olyckor inom varje transportslag.

Riksdagen har vid flera tillfällen, senast 2012, beslutat att alla skatter och avgifter som tas ut på trafiken ska motsvara trafikens samhällsekonomiska kostnader. Rapporten bekräftar att svenska bilister är överbeskattade och att principen har havererat, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

-Inom några år kan vi få världens högsta drivmedelsskatter pga indexsystemet som automatiskt höjer skatterna varje år. Det är orimligt att svenska bilister som i detta glesbefolkade land beskattas hårdare än de borde göra, fortsätter Bertil Moldén.

VTI-rapporten har även studerat den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken. Enligt rapporten ligger den skatt som tas ut av den tunga trafiken på en lägre nivå än de kostnader den tunga trafiken förorsakar.  Det innebär att införandet av en vägslitageavgift kan motsvara de kostnader den tunga trafiken ger upphov till.

-Det är viktigt att principen om internalisering gäller fullt ut för alla transportslag, vilket inte är fallet idag. Införandet av en vägslitageavgift kan därför behöva införas, men då är det viktigt att den utformas så att den moderniserar flottan och inte hämmar svensk konkurrenskraft, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta VD Bertil Moldén, 070-638 65 31.