Ologisk argumentation av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har kritiserat Trafikverket för hur klimatfrågan hanteras i underlagen för inriktningsplaneringen som nu är ute på remiss, vilket bl a Ekot rapporterat om. Kritiken är dock ologisk. Utsläppen från utsläppsfria bilar är noll oavsett hur många bilarna är.

- År 2050 kommer personbilstrafiken att vara helt fossilfri. Vägarna dit har redovisats i Trafikverkets rapport. Genom fortsatt energieffektivisering, alternativa bränslen och nya tekniker, som framförallt elektrifiering och på längre sikt bränsleceller så blir personbilsflottan fossilfri före år 2050, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

- De infrastruktursatsningar som analyseras i Trafikverkets inriktningsunderlag ska i huvudsak användas efter år 2050. Naturvårdsverkets resonemang om att bilismen ska motverkas av klimatskäl när infrastrukturpolitiken utformas blir därför obegripligt. Summa utsläpp från fordon utan utsläpp blir naturligtvis noll oavsett om trafiken ökar eller minskar, fortsätter Bertil Moldén.

Infrastrukturpolitiken bör istället baseras på vetenskapligt förankrade samhällsekonomiska analyser, vilket bl a SNS konjunkturråd argumenterade för i sin nyligen publicerade rapport och vilket Trafikverket gör på ett förtjänstfullt sätt. Eftersom 87 procent av allt resande i Sverige sker på väg bör naturligtvis hög prioritet ges till väginvesteringar.

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. En hållbar utveckling inkluderar tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Trafikverket har beaktat alla dessa dimensioner vilket är en förutsättning för att nå det övergripande målet.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.