Världsunik skattechock göms i Miljömålsberedningens förslag

Det basalternativ för utsläppsminskningar i transportsektorn som föreslås av Miljömålsberedningen innebär att både bensin- och dieselpriset blir över 20 kr/l. Det framgår mycket diskret på sidan 453 i betänkandet, men utelämnades i såväl sammanfattningen som den debattartikel i DN 17/6 där utredningen presenterades. Redan dagens priser på 13,50 kr/l bensin och 13,00 kr/l diesel tillhör världens högsta. I en analys som statliga Konjunkturinstitutet lämnat till utredningen visas att priset kan bli 40 kr/l diesel av de förslag beredningen lämnar och att detta driver ner produktionen i basindustrin rejält. Inget annat land delar beredningens bedömning att sådana drastiska åtgärder behövs för att nå klimatmålen.

Miljömålsberedningen föreslår en internationellt avvikande klimatpolitik som bl a innehåller koldioxidskatter som ger världens överlägset högsta skatter på bensin- och diesel. Nivåerna är långt högre än de som FN:s klimatpanel pekat ut som nödvändiga för att nå klimatmålen och de som andra länder anser vara nödvändiga. Förslagen är inte heller förenliga med EU:s klimatpolitik. EU har målet att minska klimatutsläppen med 30 procent i hela icke-handlande sektorn (där bl a vägtransporter ingår) och med 20 procent för transporter specifikt. Genom att avvika från en internationellt samordnad klimatpolitik och lansera målet minus 70 procent för inrikes transporter i Sverige, framtvingas åtgärder som ger dramatiska regionalpolitiska effekter om de genomförs. Miljömålsberedningen redovisar i betänkandets grundalternativ en höjning av koldioxidskatten från 112 öre/kg till 380 öre/kg (dvs ca 9 kr/l bensin). Inget annat land i världen har en skatt över 50 öre/kg. T ex betalar flyget och verksamheter som ingår i EU:s utsläppshandel ca 5 öre/kg.

- Sverige ligger i världstopp både när det gäller andelen laddbara bilar och andelen biodrivmedel och kommer att nå fossilfrihet senast år 2050. Det är olyckligt att Miljömålsberedningen inte nöjer sig med att utsläppen minskar utan också genom ett lokalt påhittat mål till år 2030 vill begränsa transporter och medborgarnas mobilitet. I ett glest befolkat land som Sverige med ett transportberoende näringsliv är de skattenivåer som beredningens förslag innebär orimliga, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

För mer information kontakta VD Bertil Moldén, 070-638 65 31

Källor:
En samhällsekonomisk analys av klimatmål till 2030 utifrån Miljömålsberedningens antaganden, Konjunkturinstitutet.
Miljömålsberedningens betänkande, sid 453.