Remiss I2020/01411/TM om justeringen av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.