Remiss M2016/01735/KI, förslag till klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.