Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel (Fi2020/03655/S2)

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.