Remiss Fi2020/01997/S2 om Finansdepartementets PM ”Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol”

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.

BIL Swedens remissvar om Finansdepartementets PM ”Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol” (Fi2020/01997/S2)

BIL Sweden tillstyrker förslaget men påpekar samtidigt att det är oerhört viktigt att få fram en långsiktig lösning när det gäller höginblandade och rena flytande biodrivmedel som t.ex. HVO100, E85 och FAME oavsett om de har sitt ursprung från grödor för livsmedel eller inte. Idag har de skattenedsättning/skattebefrielse t.om 2020-12-31. Se BIL Swedens svar här samt remissunderlaget från Finansdepartementet här