Synpunkter gällande kommissionens förslag på ny batteriförordning - tillägg

Se tillägg till remissyttrande M2020/01583 som BIL Sweden har skickat in.