Yttrande angående Boverkets rapport 2020:18, Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur (I2020/01324)