Yttrande om Infrastrukturdepartementets PM "reduktionspIikt för bensin och diesel - kontrollstation" (12020/03425)

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.