Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (Fi2021/01053)

Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.