Bilregistreringarna i mars bättre än prognos

- Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade under mars, vilket är inom ramen för våra prognoser för helåret. Räknat i årstakt ligger registreringarna hittills i år till och med över prognosen på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar under 2012, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det är viktigt och komma ihåg att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror, personbilsregistreringarna i mars förra året var de näst högsta och lätta lastbilar de högsta någonsin för en marsmånad. Årets marssiffra för personbilar var den sjätte högsta och för lätta lastbilar den tredje högsta någonsin för en marsmånad. Dessutom ska vi komma ihåg att det var en registreringsdag mindre i mars i år, vilket motsvarar fem procent färre registreringar. Korrigerat för antalet registreringsdagar var personbilsregistreringarna alltså något högre i mars i år jämfört med mars ifjol, fortsätter Bertil Moldén.

- Två av tre nya personbilar var dieslar i mars. Den ökade dieselandelen under senare år, inte minst av miljöbilsklassade sk 120-grammare, har varit en starkt bidragande orsak till att koldioxidutsläppen från nya bilar har sjunkit kraftigt i Sverige, säger Bertil Moldén.

- Dieselbilar kan utan modifieringar köras på syntetisk diesel från biomassa, vilket innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Nu gäller det för regering och riksdag att påskynda processen med att få fram ökad produktionskapacitet för fossilfria bränslen, fortsätter Bertil Moldén.

- Den debatt som blossat upp i media under senare tid angående dieselbilars negativa miljöpåverkan vid körning i tätort har varit onyanserad. Personbilsdieslar och i synnerhet de moderna dieslarna svarar enligt myndigheternas egna undersökningar för en mycket liten del av kväveoxidutsläppen i tätort. Istället för att jaga nya personbilar med dieselmotor med mycket låga utsläpp av både koldioxid och kväveoxider borde åtgärderna istället inriktas på att få en förnyelse av fordonsparken och att få bort äldre fordon. Detta skulle ge omedelbara positiva miljöeffekter, säger Bertil Moldén.

- Antalet nyregistreringar av elbilar ligger än så länge på mycket blygsamma nivåer, 178 stycken under förra året och 58 stycken hittills i år. För att snabba på introduktionen av elbilar skulle det behövas fler stimulanser än de som finns idag, och här skulle politikerna kunna hämta inspiration från bland annat Norge där elbilar har momsbefrielse, parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt etc, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​

 

Minskning för personbilar och ökning för tunga lastbilar

Under mars registrerades 28 555 nya personbilar, vilket är en minskning med 3,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars, har registreringarna minskat med 2,6 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 7,8 % under mars till 4 415. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 8,1 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i mars med 8,9 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 2,9%. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 9,7 % och tunga lastbilar har ökat med 6,8 %.

44,3 procent miljöbilar i mars

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under mars med 12,3 % och uppgick till 12 639. Andelen miljöbilar i mars var 44,3 %. Det kan jämföras med en andel på 38,1 % i mars förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 42,5 %, jämfört med 35,4 % samma period förra året.

66,6 procent dieslar i mars

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 9,2 % i mars. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 66,6 %. Mars förra året var dieselandelen 59,0 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 67,7 % jämfört med 60,4 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under mars med 23,2 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 17,5 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 56,3 % i mars i år jämfört med 46,3 % mars förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 33 st i mars i år och jan-mars i år till 58 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills från januari 2011 t.o.m. mars i år registrerats 236 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar som laddas från nätet.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Hämta nyregistreringsstatistiken i BIL Swedens app för Iphone och Ipad! Sök på ”BIL Sweden” i appstore och ladda ned appen som ger dig direkt tillgång till BIL:s senaste pressmeddelanden och nyhetsflöde.