E-fordon

På denna sida finns information om:

El-handboken branschstandard från 2012-08-10

Elsäkerhetsverkets rapport från 2014.10.01 ”Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar”

Frågor och svar om räddningsarbete och e-fordon från MSB

Projektet Räddningskedjan, MSB

Ord och begreppsförklaringar, e-fordon

www.elbilsinfo.se

Bränslecellsfordon (vätgasbilar)

Kontaktperson för servicemarknadsfrågor:
Åsa Ekengren, Tel 08 700 41 12

…………………………


El-handboken branschstandard från 2012-08-10

Fordon med helt eller delvis elektriska framdrivningssystem (drivlinesystem) blir allt vanligare och kräver ny utbildning/kunskap och insikt i hur dessa system fungerar. Detta gäller även andra högvoltskomponenter som ingår i ett fordon.

Innehållet i handboken är från 2012.08.10 och det kan ha tillkommit mer information sedan den skrevs. Innehållet i handboken anknyter till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2006:1) samt tillämpliga delar av svensk standard SS-EN 50110-1, som till en viss del är tillämpliga vid arbete med elektriska högvoltssystem och energilager (batterier, kondensatorer etc.).

Detta innebär att arbetet måste utföras i enlighet med dessa föreskrifter, som exempelvis att det alltid skall finnas en dokumenterad elarbetsansvarig person på varje arbetsplats. För att säkerställa att arbetet utförs fackmässigt skall reparation och service av fordon med högvoltskomponenter alltid ske i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Denna handbok vänder sig till den som hanterar fordon med helt eller delvis elektriska framdrivningssystem med information om:

• hur man identifierar fordonet
• generell beskrivning av olika elektriska drivsystemen
• de olika typerna av elektriska energilager (batterier, kondensatorer etc.)
• ansvarsfrågor på en arbetsplats
• kompetensfrågor
• hantering av risker

För ytterligare information bifogas branschstandarden som bilaga under filer.(Layouten är avsedd för dubbelsidigt utskrift)
För att se blädderbar pdf, klicka här

Handbok_el

 

Elsäkerhetsverkets rapport från 2014.10.01 ”Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar”

Rapporten är resultatet av ett uppdraget från Regeringen där Elsäkerhetsverket ombads utreda informationsbehovet om, och innebörden av, kraven på elsäkerhet vid laddning av elfordon och vilka standarder som gäller. I rapporten sammanfattar Elsäkerhetsverket de olika metoderna och teknikerna för laddning av elfordon. De redogör för det nationella och internationella standardiseringsläget och lämnar förslag på fortsatta informationsinsatser.

EU-direktivet gällande ”Utbyggnad av laddinfrastruktur och standardisering av kontakter för laddning av elfordon” är delvis antaget, men det riktar sig enbart till publika laddningar och laddning över 3,7 kW. I hemmet kan vilken metod som helst användas, man bör dock säkerställa säkerheten. Elsäkerhetsverkets slutsats är bla att det finns ett behov av att informera allmänheten om att när man laddar elfordon vid vanliga eluttag (mode-1) är det är viktigt att säkerställa att nätet tål belastningen innan man börjar ladda fordonet. Det slutgiltiga EU-direktivet gällande ”Utbyggnad av laddinfrastruktur och standardisering av kontakter för laddning av elfordon” är inte publicerat än.

Rapporten beskriver bla laddkontakter, standarder, säkerhetsnivåer och omfattar några rekommendationer för laddstationer.

Rapport kan du ladda ned här.

 

Frågor och svar om räddningsarbete och e-fordon från MSB

MSB har fått många frågor kring risker i samband med en fordonskrasch med ett e-fordon. De vanligaste frågorna som har kommit in till MSB har de besvarat i projektet och här finns en sammanställning av frågorna och svaren.

Länk: https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Brand--raddning/Trafikolycka/Raddning-e-fordon/Fragor-och-svar-om-raddningsarbete-och-e-fordon/

 

Projektet Räddningskedjan, MSB

Allt fler e-fordon rullar på våra vägar och därmed ökar risken för trafikskadehändelser med e-fordon. Forskningsprojektet Räddningskedjan ska ge ökad kunskap hos räddningstjänsterna om hur man kan hantera dessa typer av händelser.

Länk: https://msb.se/raddningskedjan

 

Ord och begreppsförklaringar, e-fordon

Här finns en mindre sammanställning över några ord och begrepp gällande e-fordon.

AC
Alternating Current. Benämning för växelström och innebär att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström finns i vanliga eluttag för hushåll.

BMS
Battery Management System. Engelsk förkortning för elbilens eget batteriövervakningssystem som kontrollerar i- och ur-laddning samt temperatur av batteriet.

DC
Direct Current. Benämning för likström vilket innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. Vanligtvis drivs en elbils motor med likström.

E-fordon
El-, elhybrid- och bränslecellsfordon, fordon som har någon typ av elektrisk framdrift.

EVSE
Electric Vehicle Supply Equipment. Engelsk förkortning som används som benämning på den jordfelsbrytare som används vidd laddning av elfordon. EVSE är vanligen monterad på laddkabeln eller i laddstolpen.

Fob (Key fob)
"Tändningsnyckel"

Friflytande
När batteriet och drivsystemet har kopplats ifrån är batteriet friflytande, kontakt saknas med bl.a. elmotor och fordonets chassi.

Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare är en mekanisk brytare för personskydd vid elinstallationer.

Kortslutning
Oavsiktlig koppling av elektrisk krets med ledande material som har resistans nära noll Ohm. T.ex. en skiftnyckel som kortsluter polerna på ett 12-voltsbatteri.

Laddeffekt
Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning från elnät till batteri. Laddeffekt mäts i Watt, enhet kW.

Laddhybrid
Ett elfordon som kan köras på enbart elmotor, enbart förbränningsmotor eller båda motorerna i samverkan. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som kan laddas i ett eluttag.

Li-jon
Litiumjonbatterier. Används i stor utsträckning i dagens e-fordon samt bärbara datorer, mobiltelefoner och batteridrivna elverktyg.

Ljusbåge
Båge av ström som passerar genom luft. Extremt het och kraftfull tändkälla.

NiMH
Nickelmetallhydridbatterier. Används framför allt i äldre e-fordon och även batteridrivna handverktyg såsom borrmaskiner.

Plug-in Hybrid
Engelsk definition av laddhybrid

Servicebrytare
Apparat som servicepersonal med särskild kompetens kan hantera för att avaktivera traktionsbatteriet.

Strömrusning
Felström som uppstår mellan två av batteriets poler där inte kortslutningsskydd i form av smältsäkring finns installerad i kretsen. Strömmens storlek är beroende av ledarens beskaffenhet att leda ström. T.ex. har saltvatten god förmåga att leda ström medan färskvatten har låg förmåga att leda ström varför salthalt påverkar storlek på strömrusningen.

Termisk rusning
En okontrollerad och irreversibel ökning av den interna celltemperaturen, kan leda till brand i batteriet.

Traktionssystem
Batterisystem för framdrift i e-fordon.

www.elbilsinfo.se

Information gällande elbilar som råkat ut för en olycka och behöver tas om hand. Bakom denna hemsida står tillverkare av elbilar, bilar som idag finns att köpa på den svenska marknaden.

För att bilproducenterna/bilimportörerna ska kunna omhänderta delvis eller helt skadade elbilar på ett korrekt sätt ur säkerhetssynpunkt, men också lagkravssynpunkt (elbilsbatteriet faller under ett producentansvar) så har vi här försökt att skräddarsy information, till olika mottagare. Med elbilar avses både hybrider och ”batteribilar” utan förbränningsmotor.

Länk: www.elbilsinfo.se

Bränslecellsfordon

Än så länge har vi väldigt få bränslecellsfordon som rullar på våra vägar i Sverige. De fordon som finns har respektive importör särskild hantering av.

En bränslecell är ungefär dubbelt så energieffektiv som en förbränningsmotor om den används i en vanlig bil. Potentialen för energieffektivisering och minskade fossila utsläpp är därför stor.

En bränslecell omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. Den fungerar i princip som ett batteri, men behöver inte bytas ut eller laddas upp. Det finns olika typer av bränsleceller, men alla bygger på i princip samma teknik. Skillnaden består främst i vilken sorts elektrolyt som används. Bränslecellen är uppbyggd av en elektrolyt, dvs ett ämne som innehåller laddade joner och därmed kan leda elektrisk ström, omgiven av två elektroder. Det vanligaste bränslet är vätgas men i vissa typer av bränslecellsystem omvandlar man ett kolvätebaserat bränsle, exempelvis naturgas, metanol eller DME till vätgas och koldioxid. Utsläppen från bränsleceller är minimala, i princip bara vatten. Däremot kan framställningen av bränslet som bränslecellen drivs med orsaka föroreningar.

Pågående forskning

Energimyndigheten finansierar bränslecellsprojekt inom programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) av både grundforskningskaraktär (forskning på membran, ädelmetallfria katalysatorer, elektrolyter) men även tillämpad forskning om till exempel APU:er. Energimyndigheten finansierar även teknikbevakning på området.

Filer

Handbok och branschpraxis El.pdf
03 Eng version Handbok och branschpraxis El_eng.pdf