Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Uppåt på fordonsmarknaden

BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

Av rapporten framgår bland annat följande:

• Det är uppåt på fordonsmarknaden och BIL Sweden reviderade nyligen sin prognos för 2014 från 275 000 till 290 000 nya personbilar. Prognosen för lätta lastbilar uppjusterades från 40 000 till 42 000 fordon. Under 2013 nyregistrerades 270 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar.

• Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringar och svarade under 2013 för elva procent av den totala svenska varuexporten och för 13 procent av industriinvesteringarna.

• Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft 2013 uppgick till ca 16 procent under det första kvartalet i år. Det är en uppgång jämfört med motsvarande period förra året då miljöbilsandelen var ca tio procent.

• Antalet nyregistrerade supermiljöbilar dvs el- och laddhybrider uppgick jan-mars till 729 st, vilket är 24 procent fler jämfört med jan-mars förra året. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden hittills i år uppgår till 1,1 procent. Dessutom nyregistrerades 69 st eldrivna lätta lastbilar jan-mars i år jämfört med 49 st samma period förra året.

• Utskrotningen av gamla bilar har ökat under de senaste fyra åren, men från mycket låga nivåer. Under 2013 ökade skrotningen av personbilar med två procent och under det första kvartalet i år ökade skrotningen med åtta procent. Bilparken i Sverige tillhör de äldsta inom EU15. En förnyelse av bilparken ger stora fördelar ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.  

• Personbilsmarknaden inom EU minskade med 1,7 procent under 2013, men ökade med 6,6 procent jan-febr i år.

• Under 2013 minskade nyregistreringarna av lätta lastbilar inom EU med 0,2 procent och tunga lastbilar ökade med 8,6 procent. Jan-febr i år ökade nyregistreringarna inom EU av lätta lastbilar med 8,9 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 14,5 procent.
 

- Det är en glädjande utveckling vi ser på fordonsmarknaden med ökade registreringar och ökad orderingång både på personbilar och lätta lastbilar. Även tunga lastbilar ökar. Förutsättningarna är goda för en fortsatt bra marknad i år med köpstarka hushåll, låga räntor och en förbättrad konjunktur, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 

- Den uppjustering som BIL Sweden nyligen gjorde av prognoserna för i år på personbilar och lätta lastbilar skulle, om prognoserna infrias, innebära att 2014 blir det nionde bästa personbilsåret och det tredje bästa året för lätta lastbilar, fortsätter Bertil Moldén.

 

Länk till Bilkonjunkturen i sin helhet bifogas.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Bild1nyregpb

Bild2lättalast