Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Mot ljusare fordonstider

BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

Av rapporten framgår bland annat följande:

• BIL Swedens prognos för 2013 om 265 000 nya personbilar och 36 500 lätta lastbilar ligger fast. Under 2012 nyregistrerades 280 000 personbilar och 39 000 lätta lastbilar.

• Fordonsindustrin är en av våra viktigaste exportnäringar och svarade för 10,6 procent av den totala svenska varuexporten under jan-juli 2013.

• Bilhandelns försäljning av högst tio år gamla begagnade bilar ökade med fyra procent under de tre första kvartalen i år, medan försäljningen mellan privatpersoner minskade med två procent. Bilhandeln har ökat sin andel av den totala begagnatmarknaden både under förra året och hittills i år.

• Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna har minskat från 45 procent under 2012 till cirka tio procent jan-sep i år, som en följd av den skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet.

• Antalet nyregistrerade personbilar som är el- och laddhybrider uppgick jan-sep i år till 1 090 st vilket motsvarar 0,6 procent av de totala nybilsregistreringarna. Motsvarande siffror för jan-sep ifjol var 588 st och en andel på 0,3 procent. Dessutom nyregistrerades 158 st eldrivna lätta lastbilar jan-sep i år jämfört med 205 st samma period förra året.

• Utskrotningen av gamla bilar har ökat under de senaste åren, men från låga nivåer. Under 2012 ökade skrotningen med knappt en procent och under jan-sep i år ökade den med 0,5 procent. Bilparken i Sverige tillhör de äldsta inom EU15 och en ökad utskrotning och förnyelse av bilparken skulle ge stora fördelar ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 

• Personbilsmarknaden inom EU minskade med 5,2 procent jan-aug i år. Av de stora billänderna är det bara Storbritannien som ökat sina registreringar (+10%).

• Nyregistreringarna av lätta lastbilar inom EU minskade med 4,8 procent jan-aug och tunga lastbilar över 16 ton minskade med åtta procent.

- BIL Swedens prognos för i år på 265 000 nya personbilar och 36 500 lätta lastbilar ligger fast. Den senaste tidens positiva utveckling med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar gör dock att det finns goda möjligheter att prognoserna till och med kan komma att överträffas. För en bra utveckling på bilmarknaden under resten av året talar ökad köpkraft hos hushållen, fortsatt låga räntor och ökad optimism hos hushåll och företag. Till detta kan läggas situationen på begagnatmarknaden med låga begagnatlager som gör att nybilsköparna får bra betalt för sin inbytesbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- För att skapa lugn och ro på den viktiga tjänstebilsmarknaden bör regeringen justera sitt förslag i höstbudgeten om förlängning av det nedsatta förmånsvärdet på gasbilar, elbilar/laddhybrider till och med 2016. Den 40%-iga nedsättningen av förmånsvärdet bör gälla under hela leasingperioden som ofta är på tre år. Som förslaget nu är skrivet får den som tecknar ett leasingavtal i t.ex. juni 2016 bara ett halvår med 40% nedsättning av förmånsvärdet, säger Bertil Moldén.

Länk till Bilkonjunkturen i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Bild1pbreg

 Bild2llbreg