Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Stabil bilkonjunktur trots oro i vår omvärld

BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

Av rapporten framgår bland annat följande:

• BIL Swedens prognos för 2013 om 265 000 nya personbilar och 38 000 lätta lastbilar ligger fast. Under 2012 nyregistrerades 280 000 personbilar och 39 000 lätta lastbilar.

• Fordonsindustrin är en av våra viktigaste exportnäringar och svarade för drygt tio procent av den totala svenska varuexporten under 2012.

• Bilhandelns försäljning av högst tio år gamla begagnade bilar ökade med en procent under det första kvartalet i år, medan försäljningen mellan privatpersoner minskade med sex procent. Bilhandeln har ökat sin andel av den totala begagnatmarknaden både under förra året och hittills i år.

• Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna har minskat från 45 procent under 2012 till tio procent jan-mars i år som en följd av den skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet.

• Antalet nyregistrerade el- och laddhybrider uppgick under det första kvartalet i år till 590 st vilket motsvarar 1,1 procent av de totala nybilsregistreringarna. Motsvarande siffror för första kvartalet ifjol var 58 st och en andel på 0,1 procent.

• Utskrotningen av gamla bilar minskade med fyra procent under det första kvartalet i år, efter att ha ökat några år i rad från låga nivåer. Bilparken i Sverige är bland de äldsta i Europa och en förnyelse av bilparken är nödvändig för att nå Sveriges mål för miljö- och trafiksäkerhet.

• Personbilsmarknaden inom EU minskade med 8,2 procent under 2012 och med 9,2 procent jan-febr i år. Nedgången har varit särskilt stor i Sydeuropa.  Storbritannien är den enda av de större bilmarkna-derna som ökat både i år och förra året.

- Vår prognos för i år på 265 000 nya personbilar och 38 000 lätta lastbilar ligger fast. Vi bedömer att 2013, trots oron i vår omvärld, blir ett bra bilår som i stort sett ligger i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren. Låga räntor, ökad optimism och ökad köpkraft hos hushållen, stabila bopriser och en bra situation på begagnatmarknaden är positiva faktorer som talar för detta, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Mot bakgrund av en fortsatt internationell konjunkturoro, inte minst inom euroområdet, vilket påverkar det exportberoende Sverige, finns det anledning att månad för månad noga bevaka utvecklingen på bilmarknaden och stämma av prognosen, fortsätter Bertil Moldén.

Länk till Bilkonjunkturen i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Bildnyregår

 

Bild2lättalast