Remiss Fi2019/02525/S1 - Yttrande över betänkandet Skattelättnad för arbetsresor

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Diarienummer Fi2019 02525 - S1 BIL Sweden .pdf