Remiss N2016/01228/MRT för godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar_N2016_01228_MRT.pdf