Remiss; 161117 Yttrande om Trafikverkets, Transportstyrelsens och Vinnovas Rapport; Underlag till Nationell strategi och handlingsplan för användning för Intelligenta Transportsystem i Sverige (remissversion 161117)

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar_Trafiksystem_i_Sverige.pdf